Từ vựng giờ đồng hồ Anh về chủ đề giáo dục để giúp chúng ta nói về kế hoạch học của chính mình, trường bản thân vẫn học, môn học bản thân vẫn theo, điểm thi thời điểm cuối kỳ là bao nhiêu.

Bạn đang xem: Academic record là gì


*

6.academic transcript /ˌækəˈdemɪk ˈtrænskrɪpt /, grading schedule /ˈɡreɪdɪŋ ˈskedʒuːl /, results certificate /rɪˈzʌlt sərˈtɪfɪkət /: bảng điểm
7.certificate /sərˈtɪfɪkət /, completion certificate /kəmˈpliːʃn sərˈtɪfɪkət / , graduation certificate/ˌɡrædʒuˈeɪʃn sərˈtɪfɪkət /: bởi, hội chứng chỉ
9. credit mania /ˈkredɪt ˈmeɪniə /, credit-driven practice /ˈkredɪt ˈdrɪvn ˈpræktɪs /: căn bệnh thành tích
48. course book /kɔːrs bʊk/, textbook /ˈtekstbʊk/, teaching materials /ˈtiːtʃɪŋ məˈtɪriəlz/: giáo trình
51. visiting lecturer /ˈvɪzɪtɪŋ ˈlektʃərər / visiting teacher /ˈvɪzɪtɪŋ ˈtiːtʃər/: cô giáo thỉnh giảng
56. president /ˈprezɪdənt/, rector /ˈrektər/; principal /ˈprɪnsəpl /, school head /skuːl hed /, headmaster /ˌhedˈmæstər /or headmistress /ˌhedˈmɪstrəs/: hiệu trưởng
57. school records /skuːl ˈrekərd/, academic records /ˌækəˈdemɪk ˈrekərd/; school record book /skuːl ˈrekərd bʊk/: học tập bạ
61. teacher training workshop /ˈtiːtʃər ˈtreɪnɪŋ ˈwɜːrkʃɑːp / , conference /ˈkɑːnfərəns/ : hội thảo giáo viên
67. hall of residence /hɔːl əv ˈrezɪdəns / (Br) / dormitory /ˈdɔːrmətɔːri/ (dorm /dɔːrm/, Am): ký túc xá
84. learner-centered /ˈlɜːrnər ˈsentərd/, learner-centeredness /ˈlɜːrnər sentərdnəs/: cách thức lấy tín đồ học tập làm trung tâm
88. prepare for a class/lesson /prɪˈper fər ə klæs /ˈlesn /, lesson preparation / ˈlesn ˌprepəˈreɪʃn/: biên soạn bài xích (câu hỏi có tác dụng của giáo viên)
97. university/college entrance exam /ˌjuːnɪˈvɜːrsəti /ˈkɑːlɪdʒ ˈentrəns ɪɡˈzæm /: thi tuyển chọn sinc ĐH, cao đẳng
108. primary /ˈpraɪmeri /, elementary /ˌelɪˈmentri /(school /skuːl /); primary education /ˈpraɪmeri ˌedʒuˈkeɪʃn/: tiểu học
109. lower secondary school /ˈloʊər ˈsekənderi skuːl /, middle school /ˈmɪdl skuːl /, junior high school /ˈdʒuːniər haɪ skuːl /: trung học tập cơ sở
110. upper-secondary school /ˈʌpər ˈsekənderi skuːl/, high school /haɪ skuːl/, secondary education /ˈsekənderi ˌedʒuˈkeɪʃn/: trung học tập phổ thông
*

▪ Giảng dạy theo giáo trình bao gồm sẵn.

▪ Làm việc tại nhà, ko buộc phải di chuyển.

▪ Thời gian giảng dạy linh hoạt.

▪ Chỉ cần phải có máy tính xách tay liên kết Internet bất biến, tai nghe, microphone bảo vệ đến vấn đề dạy dỗ học tập online.

▪ Yêu cầu hội chứng chỉ:

TOEIC ≥ 850 hoặc IELTS ≥ 7.0.


*

▪ Học trực tiếp 1 thầy 1 trò xuyên suốt cả buổi học.

▪ Giao tiếp liên tiếp, sửa lỗi đúng lúc, bù đắp lỗ hổng tức thì mau lẹ.

Xem thêm:

▪ Lộ trình có thiết kế riêng rẽ cho từng học viên khác biệt.

▪ Dựa bên trên mục tiêu, đặc thù từng ngành câu hỏi của học viên.

▪ Học những thời điểm đều địa điểm, thời gian năng động.


*

▪ Được học trên môi trường chuyên nghiệp hóa 7 năm kinh nghiệm tay nghề đào tạo và huấn luyện Tiếng Anh.

▪ Cam kết áp ra output bởi văn bản.

▪ Học lại MIỄN PHÍ cho đến lúc chấm dứt đầu ra output.

▪ tặng ngay MIỄN PHÍ giáo trình chuẩn thế giới với tài liệu vào quy trình học.

▪ Đội ngũ giáo viên khủng, bên trên 900 Toeic.


*

A/an/the là gần như từ hết sức rất gần gũi vào giờ đồng hồ anh, chúng được Call là mạo từ. Có 2 một số loại mạo từ: mạo từ ko xác định cùng mạo từ bỏ xác minh.

*

triple-hearts.com Learning System - Hệ thống học tập giờ Anh giao tiếp toàn diện cho tất cả những người new ban đầu.

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *