Nâng cao vốn từ bỏ vựng của khách hàng với English Vocabulary in Use tự triple-hearts.com.Học các từ bạn cần tiếp xúc một bí quyết tự tin.


Bạn đang xem: Alone nghĩa là gì trong tiếng anh?

Alone is an adjective và an adverb meaning that no other person is with you. When we use alone as an adjective sầu, it never comes before the noun (predicative adjective): …
Alone is an adjective and an adverb meaning that no other person is with you. When we use alone as an adjective sầu, it never comes before the noun (predicative adjective): …
Alone is an adjective & an adverb meaning that no other person is with you. When we use alone as an adjective, it never comes before the noun (predicative adjective): …
Alone is an adjective sầu and an adverb meaning that no other person is with you. When we use alone as an adjective, it never comes before the noun (predicative adjective): …
The climatic, animal & management parameters that allow endemic stability can change on a seasonal, let alone on an annual, basis.
Too often the client in a psychiatric hospital is left to lớn die or grieve emotionally và spiritually alone.
Structure-based identification of homologues often succeeds where sequence-alone-based methods fail, because in many cases evolution retains the folding pattern long after sequence similarity becomes undetectable.
In this paper, we have shown that the phonological phrasing of a sentence is not straightforwardly predictable from the syntactic structure alone.
The stems in (12b) contain no nasal segmental material - these form the inchoative verb with alone.
First, because the story is not presented simply and directly, as it might be in a performance for children alone.
The topic sheet was given khổng lồ the par ticipants right before the recording & then the pair of participants was left alone in the room.
They repeated these words in their next turns, alone or embedded in a larger utterance, 54% of the time.

Xem thêm:

Các cách nhìn của các ví dụ không diễn tả quan điểm của những chỉnh sửa viên triple-hearts.com triple-hearts.com hoặc của triple-hearts.com University Press xuất xắc của những bên cấp giấy phép.
*

*

*

*

Phát triển Phát triển Từ điển API Tra cứu giúp bằng phương pháp nháy lưu ban con chuột Các app tìm kiếm kiếm Dữ liệu cấp phép
Giới thiệu Giới thiệu Khả năng truy cập triple-hearts.com English triple-hearts.com University Press Quản lý Sự đồng ý Bộ lưu giữ cùng Riêng bốn Corpus Các lao lý sử dụng
/displayLoginPopup #displayClassicSurvey /displayClassicSurvey #notifications message #secondaryButtonUrl secondaryButtonLabel /secondaryButtonUrl #dismissable closeMessage /dismissable /notifications
*

English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語 Tiếng Việt
Tiếng Hà Lan–Tiếng Anh Tiếng Anh–Tiếng Ả Rập Tiếng Anh–Tiếng Catalan Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Giản Thể) Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Phồn Thể) Tiếng Anh–Tiếng Séc Tiếng Anh–Tiếng Đan Mạch Tiếng Anh–Tiếng Hàn Quốc Tiếng Anh–Tiếng Malay Tiếng Anh–Tiếng Na Uy Tiếng Anh–Tiếng Nga Tiếng Anh–Tiếng Thái Tiếng Anh–Tiếng Thổ Nhĩ Kỳ Tiếng Anh–Tiếng Việt
English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語
#verifyErrors

message

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *