Tiếp tục học tập 90 tự vựng giờ đồng hồ Anh siêng ngành nhân sự (phần 2) nhằm nâng cấp vốn từ vựng chuyên ngành của mình nhé

Hôm ni triple-hearts.com đang liên tiếp chia sẻ 90 trường đoản cú vựng giờ đồng hồ Anh chuyên ngành nhân sự (phần 2) nhé. Nhưng trước nhất các bạn cần học tập chịu khó với ghi lưu giữ kĩ phần 1 đang rồi bắt đầu đưa lịch sự phần 2 nhé.

=> 90 tự vựng giờ đồng hồ Anh chăm ngành nhân sự (phần 1)

=> 3 bước giúp cho bạn ghi ghi nhớ và thực hiện trường đoản cú vựng giờ đồng hồ Anh hiệu quả

=> Những thay đổi báo tốt gặp ngơi nghỉ trường bay bằng tiếng Anh

*

90 từ vựng giờ đồng hồ Anh siêng ngành nhân sự (phần 2)

1.

Xem thêm: Giáo Dục Mầm Non Thực Hiện Việc Nuôi Dưỡng, Chăm Sóc, Giáo Dục Trẻ Em Có Độ Tuổi Bao Nhiêu?

Labor Employment and Management – Sử dụng cùng Quản lý lao động

- Annual leave (n) – /ˈænjuəl liːv/: Nghỉ phxay năm

- Career development(n) – /kəˈrɪər dɪˈvel.əp.mənt/: Phát triển sự nghiệp

- Career ladder (n) – /kəˈrɪərˈlæd.ər/: Nấc thang sự nghiệp

- Career path (n) – /kəˈrɪər pæθ/: Con mặt đường cải cách và phát triển sự nghiệp

- Compassionate leave (n) – /kəmˈpæʃənət liːv/: Nghỉ câu hỏi khi bao gồm người thân trong gia đình vào gia đình mất

- Conflict of interest (n) – /ˈkɑnflɪkt əv ˈɪntrəst, ˈɪn•tər•əst/: Xung bỗng nhiên lợi ích

- Direct labor (US) (n) – /dɪˈrektˈleɪ.bɚ/: Lực lượng lao động trực tiếp

- Disciplinary action (n) – /ˈdɪs.ə.plɪ.ner.i ˈæk.ʃən/: Hình thức kỷ luật

- Disciplinary hearing (n) – /ˈdɪs.ə.plɪ.ner.i ˈhɪr.ɪŋ/: Họp xét xử kỷ luật

- Disciplinary procedure (n) – /ˈdɪs.ə.plɪ.ner.i prəʊˈsiːdʒər/: Quy trình cách xử trí kỷ luật

- Discipline (n) – /ˈdɪs.ə.plɪn/: Nề nếp, kỷ cương cứng, kỷ luật

- Employee relations (n) – /ˌem.plɔɪˈiː rɪˈleɪʃənz/: Quan hệ thân nhân viên và cung cấp trên quản ngại lý

- Employee rights (n) – /ˌem.plɔɪˈiː rɑɪts/: Quyền hòa hợp pháp của nhân viên

- Employee termination (n) – /ˌem.plɔɪˈiːˌtɜːmɪˈneɪʃən/: sự đào thải nhân viên

- Indirect labor (US) (n) – /ˌɪndaɪˈrekt ˈleɪ.bər/: Lực lượng lao rượu cồn loại gián tiếp

- Industrial dispute (n) (also: labour dispute, trade dispute) – /ɪnˈdʌs.tri.əl ˈdɪspjuːt/: Tnhóc chấp lao động

- Labor contract (n) – /ˈkɒntræktˈleɪ.bɚ/: Hợp đồng lao động

- Labor relations (n) – /ˈleɪ.bɚ rɪˈleɪʃənz/: Quan hệ lao hễ thân người tiêu dùng lao động và bạn lao động

- Labor turnover (UK), Labor turnover (US) (n) – /ˈleɪ.bɚˈtɝːnˌoʊ.vɚ/: Tỉ lệ vận chuyển lao cồn (tỉ trọng vứt việc)

- Maternity leave sầu (n) – /məˈtɜrnɪt̬i liːv/: Nghỉ tnhị sản

- Paid leave (n) – /peɪd liːv/: Nghỉ phép tận hưởng lương

- Paternity leave (n) – /pəˈtɜː.nə.ti liːv/: Nghỉ sinch con

- Rostered day off (n) – /ˈrɒstərd deɪ ɑːf/: Ngày nghỉ ngơi bù

- Rotation (n) – /rəʊˈteɪʃən/: Công câu hỏi theo ca

- Sick leave sầu (n) – /sɪk liːv/: Nghỉ ốm

- The five sầu Ts /faɪv tis/ – (time, tools, technique (= skill), talent (= ability), and training) (n, pl) – Năm nhân tố bất kỳ nhân viên cấp dưới nào cũng đề nghị nhằm triển khai tác dụng công việc: thời hạn (Time), chuyên môn hoặc tài năng (Technique = Skill), khả năng (Talent = Ability) cùng huấn luyện (Training)

- Time off in lieu (Compensatory time/ Comp time (US) (n) – /ˈkɑmp tɑɪm/: Thời gian ngủ bù

- Timesheet (n) – /ˈtaɪm.ʃiːt/: Bảng chnóng công

- Unpaid leave (n) – /ʌnˈpeɪd liːv/: Nghỉ phxay ko lương

2. Salary & Benefits – Lương cùng phúc lợi xã hội

- Average salary (also: average wage, average pay) – /ˈæv.ər.ɪdʒ ˈsæl.ər.i/: Lương trung bình

- Base salary (US) (n) – /ˈbeɪ.sɪkˈsæl.ər.i/: Lương cơ bản

- Bonus (n) – /ˈbəʊnəs/: Thưởng

- Health insurance (medical insurance) (n) – /ˈhelθ ɪnˌʃɔː.rəns/: Bảo hiểm y tế

- National minimum wage (n) – /ˈnæʃ.ən.əl ˈmɪn.ɪ.məm weɪdʒ/: Mức lương buổi tối thiểu

- Overtime (n)– /ˈoʊ.vɚ.taɪm/: Thời gian có tác dụng thêm giờ, tiền làm cho thêm giờ

- Pay scale (salary scale, wage scale) – /peɪ skeɪ /: Bậc lương

- Payroll (n) – /ˈpeɪrəʊl/: Bảng lương

- Pension fund (n) – /ˈpen.ʃən fʌnd/: Quỹ hưu trí

- Performance bonus (n) – /pɚˈfɔːr.məns ˈbəʊnəs/: Thưởng trọn theo hiệu suất

- Personal income tax (n) – /ˈpɝː.sən.əlˈɪn.kʌm tæks/: Thuế thu nhập cá nhân

- Salary (n) – ˈsæl.ɚr.i/: Tiền lương (số tiền thỏa thuận trả cho tất cả những người lao đụng mặt hàng tháng)

- Seniority (n) – /siːˈnjɔːr.ə.t̬i/: Thâm niên

- Social insurance (n) – /ˈsoʊ.ʃəl ɪnˈʃɔːr.əns/: Bảo hiểm xã hội

- Starting salary (n) – /stɑːtɪŋ ˈsæl.ər.i/: Lương khởi điểm

- Unemployment insurance (unemployment compensation) (n) – /ˌʌn.ɪmˈplɔɪ.mənt ɪnˈʃɔːr.əns/: Bảo hiểm thất nghiệp

- Wage (n) – /weɪdʒ/: Tiền công (là tiền được trả sản phẩm tuần, đôi khi hàng ngày dựa vào nấc tiền công theo tiếng, ngày hoặc tuần hoặc theo cân nặng quá trình hoặc một dịch vụ nào đấy)

- Wage bill (wages bill) (n) – /weɪdʒ bɪl/: Quỹ lương

Hy vọng tất cả trường đoản cú vựng trên để giúp bạn học tập giờ đồng hồ Anh siêng ngành nhân sự một phương pháp rất tốt.Quý Khách rất có thể tham khảo thêm biện pháp học trường đoản cú vựng giờ đồng hồ Anhcủa triple-hearts.com nhằm tiếp thu kiến thức được công dụng nhất nhé. Chúc chúng ta học tập giờ Anh thành công!

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *