Những kỹ năng cơ bạn dạng trong giờ Anh sẽ sở hữu được vào bài bác giảng này. Các bạn nên cầm thiệt có thể 84 cấu trúc sau để trọn vẹn cai quản vào tiếng Anh.

Bạn đang xem: Cấu trúc tiếng anh là gì


*

1. S + V + too + adj/adv + (for someone) + to lớn do something: (vượt....để cho ai làm gì...)e.g. This structure is too easy for you khổng lồ rethành viên.e.g. He ran too fast for me to follow.
2. S + V + so + adj/ adv + that + S + V: (vượt... mang lại nỗi mà lại...)e.g. This box is so heavy that I cannot take it.e.g. He speaks so soft that we can’t hear anything.
3. It + V + such + (a/an) + N(s) + that + S + V: (quá... mang đến nỗi mà lại...)e.g. It is such a heavy box that I cannot take it.e.g. It is such interesting books that I cannot ignore them at all.
4. S + V + adj/ adv + enough + (for someone) + to vị something : (Đủ... mang đến ai kia làm gì...)e.g. She is old enough khổng lồ get married.e.g. They are intelligent enough for me to teach them English.
5. Have/ get + something + done (past participle): (dựa vào ai hoặc mướn ai làm những gì...)e.g. I had my hair cut yesterday.e.g. I’d like to lớn have my shoes repaired.
6. It + be + time + S + V (-ed, cột 2) / It’s +time +for someone +to lớn vị something : (đã tới khi ai đó nên làm cái gi...)e.g. It is time you had a shower.e.g. It’s time for me to lớn ask all of you for this question.
7. It + takes/took+ someone + amount of time + lớn do something: (làm những gì... mất bao nhiêu thời gian...hoc tieng anh) e.g. It takes me 5 minutes to lớn get lớn school.e.g. It took hyên 10 minutes to do this exercise yesterday.

Xem thêm: "The Joy Of Painting" With Bob Ross Là Ai Nting" With Bob Ross


8. To prevent/stop + someone/something + From + V-ing: (ngăn uống cản ai/ cái gì... làm cái gi..)e.g. He prevented us from parking our car here.
9. S + find+ it+ adj to vì something: (thấy ... để triển khai gì...)e.g. I find it very difficult to lớn learn about English.e.g. They found it easy to overcome that problem.10. To prefer + Noun/ V-ing + to lớn + N/ V-ing. (Thích dòng gì/ làm cái gi rộng cái gì/ có tác dụng gì)e.g. I prefer dog lớn mèo.e.g. I prefer reading books to watching TV.
11. Would rather ("d rather) + V (infinitive) + than + V (infinitive: (yêu thích làm gì rộng làm gì) e.g. She would play games than read books.e.g. I’d rather learn English than learn Biology.
13. Used khổng lồ + V (infinitive): (Thường làm gì vào thừa khứ đọng với bây giờ ko làm nữa)e.g. I used to lớn go fishing with my frikết thúc when I was young.e.g. She used to lớn smoke 10 cigarettes a day.14. To be amazed at = to lớn be surprised at + N/V-ing: kinh ngạc về....e.g. I was amazed at his big beautiful villa.15. To be angry at + N/V-ing: tức giận vềe.g. Her mother was very angry at her bad marks.
*

16. khổng lồ be good at/ bad at + N/ V-ing: giỏi về.../ kỉm về...e.g. I am good at swimming.e.g. He is very bad at English.17. by chance = by accident (adv): tình cờe.g. I met her in Paris by chance last week.18. khổng lồ be/get tired of + N/V-ing: căng thẳng mệt mỏi về...e.g. My mother was tired of doing too much housework everyday.19. can’t stand/ help/ bear/ resist + V-ing: Không Chịu đựng nỗi/không nhịn được làm gì...e.g. She can"t stand laughing at her little dog.20. to lớn be keen on/ to lớn be fond of + N/V-ing : say mê làm gì đấy...e.g. My younger sister is fond of playing with her dolls.21. lớn be interested in + N/V-ing: quan tâm mang đến...e.g. Mrs Brown is interested in going shopping on Sundays.
22. khổng lồ waste + time/ money + V-ing: tốn tiền hoặc thời hạn có tác dụng gìe.g. He always wastes time playing computer games each day.e.g. Sometimes, I waste a lot of money buying clothes.23. To spend + amount of time/ money + V-ing: dành riêng bao nhiêu thời hạn làm cái gi..e.g. I spkết thúc 2 hours reading books a day.e.g. Mr Jyên spent a lot of money traveling around the world last year.24. To spend + amount of time/ money + on + something: dành thời hạn vào việc gì...e.g. My mother often spends 2 hours on housework everyday.e.g. She spent all of her money on clothes.25. lớn give sầu up + V-ing/ N: từ bỏ vứt làm cho gì/ cái gì...e.g. You should give sầu up smoking as soon as possible.26. would like/ want/wish + to lớn bởi something: phù hợp làm cái gi...e.g. I would like lớn go to lớn the cinema with you tonight.27. have sầu + (something) khổng lồ + Verb: bao gồm dòng gì đó để làme.g. I have many things lớn bởi this week.28. It + be + something/ someone + that/ who: bao gồm...nhưng mà...e.g. It is Tom who got the best marks in my class.e.g. It is the villa that he had to lớn spkết thúc a lot of money last year.29. Had better + V(infinitive): đề nghị làm cái gi....e.g. You had better go to see the doctor.30. hate/ like/ dislike/ enjoy/ avoid/ finish/ mind/ postpone/ practise/ consider/ delay/ deny/ suggest/ risk/ keep/ imagine/ fancy + V-inge.g. I always practise speaking English everyday.31. It is + tính trường đoản cú + ( for smb ) + lớn do smtVD: It is difficult for old people lớn learn English.( Người gồm tuổi học tập giờ đồng hồ Anhthì khó khăn )32. To be interested in + N / V_ing ( Thích cái gì / làm cái gì )VD: We are interested in reading books on history.( Chúng tôi đam mê đọc sách về lịch sử vẻ vang )33. To be bored with ( Chán có tác dụng vật gì )VD: We are bored with doing the same things everyday.( Chúng tôi ngán ngày nào cũng làm cho đông đảo công việc lặp đi lặp lại )
34. It’s the first time smb have sầu ( has ) + PII smt ( Đây là lần trước tiên ai làm cho vật gì )VD: It’s the first time we have sầu visited this place.( Đây là lần thứ nhất công ty chúng tôi tới thăm vị trí này )35. enough + danh trường đoản cú ( đủ cái gì ) + ( to lớn vày smt )VD: I don’t have enough time lớn study.( Tôi không tồn tại đủ thời gian nhằm học tập )36. Tính từ + enough (đủ làm thế nào ) + ( to bởi vì smt )VD: I’m not rich enough to buy a car.( Tôi không được giàu để mua ôtô )37. too + tính từ + khổng lồ vị smt ( Quá làm sao để gia công vật gì )VD: I’m to young to lớn get married.( Tôi còn thừa tthấp để kết hôn )38. To want smb to vị smt = To want to have smt + PII( Muốn ai làm gì ) ( Muốn nắn có đồ vật gi được thiết kế )VD: She wants someone khổng lồ make her a dress.( Cô ấy ước ao ai đó may đến cô ấy một cái váy đầm )= She wants to have sầu a dress made.( Cô ấy muốn bao gồm một loại váy đầm được may )39. It’s time smb did smt ( Đã cho thời gian ai đề xuất làm gì )VD: It’s time we went trang chính.( Đã mang lại thời điểm tôi nên về bên )40. It’s not necessary for smb khổng lồ vì smt = Smb don’t need to lớn vày smt( Ai ko quan trọng cần làm những gì ) doesn’t have sầu lớn vì smtVD: It is not necessary for you khổng lồ vì this exercise.( quý khách không nhất thiết phải làm cho bài bác tập này )41. To look forward to lớn V_ing ( Mong đợi, ước ao đợi làm những gì )VD: We are looking forward to lớn going on holiday.( Chúng tôi đã ao ước được đi nghỉ )42. To provide smb from V_ing ( Cung cấp cho đến ai vật gì )VD: Can you provide us with some books in history?( Bạn có thể cung ứng cho chúng tôi một vài sách về lịch sử không?)43. To prevent smb from V_ing (Cản trnghỉ ngơi ai làm cái gi )To stopVD: The rain stopped us from going for a walk.( Cơn mưa đang ngăn uống cản Cửa Hàng chúng tôi đi bộ )44. To fail khổng lồ bởi vì smt (Không làm cho được cái gì / Thất bại vào bài toán có tác dụng cái gì)VD: We failed to vì chưng this exercise.(Chúng tôi tất yêu làm bài tập này )45. To succeed in V_ing (Thành công vào Việc có tác dụng cái gì)VD: We succeeded in passing the exam.(Chúng tôi sẽ thi đỗ )46. To borrow smt from smb (Mượn vật gì của ai)VD: She borrowed this book from the liblary.( Cô ấy sẽ mượn cuốn sách này ở thư viện )47. To lover smb smt (Cho ai mượn cái gì)VD: Can you lover me some money?( Quý Khách rất có thể đến tôi vay ít chi phí không? )48. To make smb vày smt (Bắt ai làm cho gì)VD: The teacher made us bởi vì a lot of homework.( Giáo viên bắt chúng tôi có tác dụng tương đối nhiều bài tập trong nhà )49. công nhân + be + so + tính từ bỏ + that + S + động trường đoản cú.( Đến nút nhưng mà )CN + rượu cồn từ bỏ + so + trạng từ là một. The exercise is so difficult that noone can vày it.( các bài tập luyện cực nhọc đến mức không có ai có tác dụng được )2. He spoke so quickly that I couldn’t underst& him.( Anh ta nói nhanh khô đến hơn cả mà tôi thiết yếu gọi được anh ta )50. công nhân + be + such + ( tính trường đoản cú ) + danh tự + that + CN + rượu cồn từ bỏ.VD: It is such a difficult exercise that noone can bởi vì it.( Đó là một trong những bài bác tập vượt nặng nề mang lại nỗi không có bất kì ai hoàn toàn có thể làm được )51. It is ( very ) kind of smb lớn bởi smt ( Ai thiệt tốt bụng / thong dong Lúc có tác dụng gì) VD: It is very kind of you to lớn help me.( quý khách thiệt tốt vày đã giúp tôi )
52. To find it + tính tự + lớn vì smtVD: We find it difficult lớn learn English. ( Chúng tôi thấyhọc giờ đồng hồ Anhkhó khăn )
53. To make sure of smt ( Bảo đảm điều gì )that + công nhân + hễ từVD: 1. I have sầu khổng lồ make sure of that information.( Tôi buộc phải bảo đảm an toàn chắc chắn rằng về thông tin đó )2. You have sầu khổng lồ make sure that you’ll pass the exam.( quý khách hàng phải bảo vệ là các bạn sẽ thi đỗ )
54. It takes ( smb ) + thời gian + khổng lồ do smt ( Mất ( của ai ) bao nhiêu thời gian để gia công gì)VD: It took me an hour lớn bởi this exercise.( Tôi mất một giờ đồng hồ để làm bài này )
55. To spend + time / money + on smt ( Dành thời gian / may mắn tài lộc vào dòng gìdoing smt làm những gì )VD: We spend a lot of time on TV.watching TV.( Chúng tôi dành nhiều thời hạn coi TV )
56. To have no idea of smt = don’t know about smt ( Không biết về vật gì )VD: I have sầu no idea of this word = I don’t know this word.( TÔI lưỡng lự từ này )
57. To advise smb khổng lồ vị smt ( Khuyên ổn ai làm gìnot lớn vì chưng smt không làm gì )VD: Our teacher advises us to study hard.( Cô giáo khulặng công ty chúng tôi học tập cần cù )
58. To plan to vì chưng smt ( Dự định / bài bản làm gì )intendVD: We planed to lớn go for a picnic.intended( Chúng tôi dự định đi dã ngoại )
59. To invite smb to lớn vày smt ( Mời ai làm những gì )VD: They invited me to go to the cinema.( Họ mời tôi đi coi phyên ổn )
60. To offer smb smt ( Mời / đề xuất ai vật gì )VD: He offered me a job in his company.( Anh ta mời tôi làm việc cho doanh nghiệp anh ta )
63. To be able to lớn vày smt = To be capable of + V_ing ( Có năng lực làm cái gi )VD: I’m able to lớn speak English = I am capable of speaking English.( Tôi nói theo cách khác giờ đồng hồ Anh )
64. To be good at ( + V_ing ) smt ( Giỏi ( làm ) cái gì )VD: I’m good at ( playing ) tennis.( Tôi chơi quần vợt giỏi)
65. To prefer smt to lớn smt ( Thích vật gì rộng vật gì )doing smt khổng lồ doing smt làm những gì rộng có tác dụng gìVD: We prefer spending money than earning money.( Chúng tôi thích hợp tiêu tiền rộng kiếm chi phí )
66. To apologize for doing smt ( Xin lỗi ai do đã làm gì )VD: I want khổng lồ apologize for being rude khổng lồ you. ( Tôi hy vọng xin lỗi vày đã bất lịch sự với bạn )
67. Had ( ‘d ) better bởi vì smt ( Nên làm gì )not bởi vì smt ( Không cần làm những gì )VD: 1. You’d better learn hard.( Bạn buộc phải học chuyên cần )2. You’d better not go out.( Quý khách hàng tránh việc đi ra ngoài )
68. Would ( ‘d ) rather vày smt Thà có tác dụng gìnot vày smt chớ làm gìVD: I’d rather stay at home page.I’d rather not say at trang chủ.
69. Would ( ‘d ) rather smb did smt ( Muốn nắn ai làm gì )VD: I’d rather you ( he / she ) stayed at trang chính today.( Tôi ao ước bạn / anh ấy / cô ấy trong nhà buổi tối nay )
70. To suggest smb ( should ) bởi vì smt ( Gợi ý ai làm những gì )VD: I suggested she ( should ) buy this house.
Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *