The method of characteristics gives a continuously differentiable solution for short time, since the initial data are smooth. Application of implicit-function theorems should be able to prove if the value function is locally differentiable. We then construct a domain for differentiable real-valued functions of a real variable by pairing consistent information about the function and information about its derivative. In this process the position of the corner layer gives to leading order a differentiable solution which is a necessity for elliptic problems. We speak of a bifurcation, or a bifurcating random differentiable map, if at least one of these properties is violated. Two smooth mapping families are boundedly conjugate if there exists a differentiable conjugating map which induces a bounded equivalence of the metrics. This means they can be used to define equivalence relations on sets, and to give the analogue of differentiable structures. Then the set of solutions to (5.1) for all positive forms a nonempty differentiable path, called the central path. As the sequence is generated by a continuous-although not everywhere differentiable-map, it should converge to a fixed point of the map. To have a smooth movement, the trajectory must be twice differentiable to give a continuous velocity and acceleration. This prevents corners from occurring there; we require that 0 be everywhere continuously differentiable. If forcing were added to the second equation rather than to the first, then sample paths would be continuous and differentiable.

Các quan điểm của các ví dụ không thể hiện quan điểm của các biên tập viên triple-hearts.com triple-hearts.com hoặc của triple-hearts.com University Press hay của các nhà cấp phép.

{{#message}}

{{message}}

{{/message}} {{^message}}

Vui lòng chọn một phần của bài phát biểu và gõ gợi ý của bạn trong phần Định nghĩa.Bạn đang xem: Differentiable là gì

Đang xem: Differentiable là gì

{{/message}} Trợ giúp chúng tôi cải thiện triple-hearts.com triple-hearts.com

differentiable Chưa có định nghĩa nào. Bạn có thể giúp đỡ!


Bạn đang xem: Differentiable là gì

*

a large park where wild animals are kept and can move freely, and can be watched by visitors driving through in their cars

Về việc này


*

Xem thêm: Tiểu Sử Linh Ka Là Ai? Tiểu Sử Của Linh Ka Là Ai? Tiểu Sử Hot Girl Linh Ka

Trang nhật ký cá nhân

An article of clothing and a ray of sunshine: making uncountable nouns countable (2)


*

*

Tìm kiếm ứng dụng từ điển của chúng tôi ngay hôm nay và chắc chắn rằng bạn không bao giờ trôi mất từ một lần nữa.

Phát triển Phát triển Từ điển API Tra cứu bằng cách nháy đúp chuột Các tiện ích tìm kiếm Dữ liệu cấp phép Giới thiệu Giới thiệu Khả năng truy cập triple-hearts.com English triple-hearts.com University Press Quản lý Sự chấp thuận Bộ nhớ và Riêng tư Corpus Các điều khoản sử dụng {{/displayLoginPopup}} {{#notifications}} {{{message}}} {{#secondaryButtonUrl}} {{{secondaryButtonLabel}}} {{/secondaryButtonUrl}} {{#dismissable}} {{{closeMessage}}} {{/dismissable}} {{/notifications}}

Cảm ơn bạn đã gợi ý một định nghĩa ! Chỉ bạn có thể nhìn thấy định nghĩa cho đến khi nhóm triple-hearts.com triple-hearts.com chấp thuận nó, sau đó những người dùng khác sẽ có thể nhìn thấy định nghĩa này và bỏ phiếu cho nó.

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *