Some say he"d been sleeping through the ages... that he"d retreated from a world he"d become disgusted with.

Bạn đang xem: Disgusted là gì


Một vài kẻ bảo rằng hắn đã ngủ một giấc ngủ lâu năm qua bao đời rằng hắn đã thoái ẩn khỏi chiếc quả đât mà hắn thấy kinh tởm.
Yes, the League of Nations, along with its successor, the United Nations, truly became an idol, a “disgusting thing” in the sight of God & of his people.
Đúng vậy, Hội Quốc Liên, cùng với tổ chức triển khai kế vị là Liên Hợp Quốc, đang thật sự biến một tượng thần, một “sự gớm-ghiếc” trước mắt Đức Chúa Ttách và dân ngài.
In addition, many of these emotions, including happiness, sadness, anger, fear, surprise, disgust, shame, anguish and interest are universally recognized.
Thêm vào đó, đa phần phần đa cảm xúc dưới đây, bao gồm vui tươi, đau khổ, khó tính, lo âu, ngạc nhiên, khó tính, xấu hổ, âu sầu và thích thú mang tính thế giới.
21 Daniel was told: “From the time that the constant feature has been removed và there has been a placing of the disgusting thing that is causing desolation, there will be one thous& two hundred và ninety days.”
21 Đa-ni-ên được trả lời: “Từ kỳ trừ-vứt của-lễ thiêu hằng dưng và sự gớm-ghiếc làm cho hoang-vu sẽ tiến hành lập lên, thì sẽ sở hữu được một nngốc nhị trăm chín mươi ngày”.
When we were first investigating the role of disgust in moral judgment, one of the things we became interested in was whether or not these sorts of appeals are more likely to work in inditriple-hearts.comduals who are more easily disgusted.

Xem thêm: Rule Out Là Gì Trong Tiếng Việt? Rule Out Là Gì


Khi chúng tôi lần thứ nhất điều tra vai trò của sự tởm tởm trong triple-hearts.comệc nhận xét đạo đức nghề nghiệp, một trong số những điều khiến Shop chúng tôi quan tâm là liệu có hay là không điều này thường thấy hơn sinh sống những người dân dễ Cảm Xúc tởm tởm rộng.
Word of mouth eventually gave sầu Birdemic attention from horror motriple-hearts.come websites Dread Central và Bloody Disgusting, while the trailer was featured on the July 30 episode of G4"s Attaông chồng of the Show.
Nhờ sự truyền miệng, hồ hết trang web chăm về phlặng đáng sợ nhỏng Dread Central và Bloody Disgusting, đã biết đến bộ phim, trong khi một đoạn trailer tiếp thị bộ phim được gửi lên công tác Attachồng of the Show ngày 30 tháng 7 của đài G4.
Disgusted with the corrupt clergy, many other Catholics followed hyên & became itinerant preachers.
chán ghét mặt hàng giáo phẩm đồi tệ, nhiều người dân Công giáo không giống đi theo ông với biến chuyển những người dân rao giảng giữ hễ.
We have to resort khổng lồ experimental methods khổng lồ answer this, and so what we can bởi vì is actually bring people into lớn the lab & disgust them and compare them to a control group that hasn"t been disgusted.
Chúng tôi đã cần nhờ mang đến các cách thức thực nghiệm để vấn đáp câu hỏi này, và vì chưng vậy đông đảo gì Shop chúng tôi rất có thể có tác dụng là thực thụ gửi hầu như người vào các chống thí nghiệm và kì thị bọn họ mặt khác đối chiếu chúng ta với một đội kiểm soát hầu như vật dụng mà không bị kì thị.
Danh sách truy vấn thông dụng nhất:1K,~2K,~3K,~4K,~5K,~5-10K,~10-20K,~20-50K,~50-100K,~100k-200K,~200-500K,~1M
Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *