Ta cần sử dụng both, neither, either đã chỉ ra mối liên hệ giữa 2 người hoặc 2 vật. Cách sử dụng cụ thể sẽ được trình bày đưa ra tiết vào bài viết dưới đây.

Bạn đang xem: Either of là gì

1. Cách dùng Both (of)

Both nghĩa là “cả hai”. Both có thể được cần sử dụng có tác dụng đại từ, chỉ 2 vật nhưng ta đã nhắc tới.

Ví dụ:

A: Do you want the blue shirt or the red one? B: I’ll buyboth(= the xanh shirt AND the red shirt = both shirts)

Both X and Y

Cụm từ này tương đương với Not only X but also Y (ko chỉ X ngoài ra cả Y).

Both… and… tất cả thể cần sử dụng với tính từ: Both + Adjective + & + Adjective

Ví dụ:

He’sbothtallandhandsome.I’mbothhappyandconfused at the same time!I have sầu had a long, hard day and I’mbothtiredandhungry.

Both… and… bao gồm thể cần sử dụng với danh từ số ít: Both + Noun + and + Noun

Ví dụ:

She speaks both English and Arabic.They have both a mèo and a dog.He is both an actor and a director.

Both cũng bao gồm thể cần sử dụng với danh từ số nhiều: Both + plural noun

Ví dụ:

She speaksboth languages.

Both xuất xắc Both of?

Both/Both of không khác nhau nhiều về nghĩa mặc cho dù Both of phổ biến hơn trong tiếng Anh Mỹ.

Both (of) đứng trước từ hạn định (my, his, these, the…) với danh từ số nhiều: Both (of) + determiner + plural noun

Ví dụ:

Both (of) my friends arrived late to class.Both of the wheels wobble too much.A prize was given to both of the players.

lúc sử dụng Both (không tồn tại of), ta bỏ mạo từ the.

Ví dụ:

Both oftheparents were nervous.Both parents were nervous.

Lúc sử dụng Both với đại từ làm cho bổ ngữ ở số nhiều (us, them), ta cần giới từ of trước đại từ: Both of + Object Pronoun

Ví dụ:

He has invited both us. (sai)He has invited bothofus. (đúng)I’ll take bothofthem. (đúng)I need to speak to bothofyou. (đúng)

Ta gồm thể sử dụng Both sau một đại từ bổ ngữ ở số nhiều: Verb + Object Pronoun + both.

Ví dụ:

I hope they inviteus both(= I hope they inviteboth of us)Do you needthem both? (= Do you needboth of them)The teacher sentthem bothlớn the principal’s office.

Both đi sau động từ lớn be (hoặc trợ động từ như have hoặc động từ khuyết thiếu): To be + Verb.

Ví dụ:

He isboth intelligent và agile.My sister & Iare bothready for the trip.Wewere bothhappy with our exam results.My parentscan bothspeak French.Theyshould bothtry harder.My brotherswould bothbe shocked if they knew the truth.

Both đi trước các động từ khác: Both + các động từ không giống.

Nếu có một trợ động từ đi kèm, Both sẽ đứng giữa: Trợ động từ + Both + Verb.

Ví dụ:

Weboth wantedto lớn stay in bed và not go khổng lồ work.Theyboth likedthe surprise.My parentsboth workin the same building.Theyhaveboth studieda lot.

Both mang nghĩa phủ định.Ta ko sử dụng Both vào cấu trúc phủ định. Ttốt vào đó, ta chọn Neither.

Ví dụ:

Both of them are not ready (sai)Neitherof them are ready (đúng)

2. Cách dùng Neither (of)

Neither nghĩa là “không cái này mà cũng ko dòng kia”. Neither là từ sở hữu nghĩa phủ định với đi kèm với động từ số không nhiều ở thể khẳng định.

Neither X nor Y

Neither… nor… giữ vai trò là liên từ. Đây là cụm từ đối lập của Both… and…

Nếu động từ đi sau cụm từ này, động từ sẽ phân tách ở số ít.

Ví dụ:

NeitherJohnnorFred likes doing the dishes. (= “Both John & Fred don’t like doing the dishes”)I wantneitherthe red shirtnorthe xanh shirt.Ineithersmokenordrink.

Xem thêm: Thông Tin Tiểu Sử Trấn Thành: Gia Thế, Sự Nghiệp Và Tình Cảm Của Nam Diễn Viên

Neither được cần sử dụng với phương châm từ hạn định – determiner trước một danh từ số ít: Neither + singular nound

Ví dụ:

Neither team wanted khổng lồ thua.That tennis game was very cthảm bại. Neither player had a clear advantage.Neither parent knew about the accident.

Có thể dùng Neither of trước 1 từ hạn định (my, his, these, the…) với danh từ số nhiều: Neither of + determiner + plural noun.

Ví dụ:

Neither of my friends came lớn class today.Neither of the parents understood what the baby was trying to say.Neither of our cars has enough petrol so we have to lớn take the bus.

Lúc sử dụng Neither of + đại từ (you, us, them), ta cần giới từ Of trước đại từ: Neither of + Pronoun.

Nếu sau cụm từ này còn có động từ thì phải chia động từ ở số ít.

Ví dụ:

The present is for neitherofus.Neitherofthem is married.Neitherofus expected to be fired.

Neither thường được cần sử dụng như một phần của câu trả lời ngắn lúc một người nói điều gì đó sở hữu nghĩa phủ định cùng bạn đồng tình với họ.

Ví dụ:

A: I have sầu never been to lớn SwitzerlandB: Neither have sầu I.A: I don’t want khổng lồ go.B: Neither vị I.

Neither cũng gồm thể được sử dụng độc lập.

Ví dụ:

A: Would you lượt thích a xanh tie or a green tie?B: Neither. (= Neither tie)

3. Neither vs Either

Có thể dùng Either với động từ phủ định để gắng thế Neither với động từ khẳng định.

Ví dụ:

Ihave neithertime nor moneyIdon’thaveeithertime or money.

*

Ảnh: English Learn Site

3. Cách sử dụng Either (of)

Either nghĩa là “hoặc điều này hoặc cái kia”. Either đi kèm với động từ số ít ở thể khẳng định cùng phần lớn được dùng trong câu hỏi hoặc câu phủ định.

Either X or Y

Either… or… được cần sử dụng như một liên từ - conjunction. Ý nghĩa của nó là diễn tả sự ráng thế và/hoặc lựa chọn giữa 2 thứ (đôi khi nhiều hơn 2). Động từ đi kèm phải chia ở số không nhiều.

Ví dụ:

EitheryouorJohn has to finish the report before 5pm.You can haveeitherthe red shirtorthe blue shirt. (= but not both)Eitheryou leave sầu the building noworI gọi the security guards.

Either được sử dụng như từ hạn định – determiner trước danh từ số ít: Either + singular Noun.

Ví dụ:

There are only two options and I’m not interested ineitherfilm.A: Do you want it ready for Thursday or Friday? B:Eitherday is fine for me.

Có thể dùng Either of trước 1 từ hạn định (my, his, these, the…) cùng 1 danh từ số nhiều: Either of + determiner + plural noun.

Ví dụ:

We’ve sầu been dating for 6 months và I haven’t meteitherof her parents.I haven’t readeitherof these books.I don’t wanteitherof those apples. Do you have one that is not rotten?

Lúc sử dụng Either + đại từ có tác dụng bổ ngữ (you, us, them), ta cần giới từ OF trước đại từ đó.

Either + of + Pronoun

Ví dụ:

I don’t think he is going lớn invite eitherofus.A: Which pholớn vì chưng you prefer? B: I don’t like eitherofthemI think I left my keys và wallet at the office. I don’t want to đại bại eitherofthem.

Either cũng gồm thể được dùng độc lập. Nó có nghĩa là lựa chọn nào cũng được. Đôi khi, nó đi kèm với đại từ “one”.

Ví dụ:

A: Would you lượt thích a coffee or a tea?B: Either (one). (= I don’t mind if it’s coffee or tea, both alternatives are fine – Tôi không quyên tâm là trà soát tuyệt cà phê. 2 lựa chọn đều ổn)

Either bao gồm thể được cần sử dụng ở cuối một câu phủ định khi bạn đồng ý với điều phủ định mà lại người làm sao đó vừa nói. Nghĩa của Either ở đây tương tự too hoặc also (được sử dụng ở thể khẳng định).

Ví dụ:

A: I wasn’t thirsty. B: I wasn’t either. (You cannot say “I wasn’ttoo”)A: I’ve sầu never been to Portugal. B: I haven’t either.A: I didn’t go to class yesterday. B: I didn’t either

4. So sánh either/ neither / both vs any/ none/ all

Dưới đây là các ví dụ để đối chiếu either / neither / both (nhì thứ) và any / none / all (nhiều hơn hai).

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *