Anh-Việt Việt-Anh Nga-Việt Việt-Nga Lào-Việt Việt-Lào Trung-Việt Việt-Trung Pháp-ViệtViệt-Pháp Hàn-Việt Nhật-Việt Italia-Việt Séc-Việt Tây Ban Nha-Việt Bồ Đào Nha-Việt Đức-Việt Na Uy-Việt Khmer-Việt Việt-KhmerViệt-Việt

Bạn đang xem: Đồng nghĩa của inform

*
*
*

inform
*

inform /in"fɔ:m/ ngoại rượu cồn từ tin báo cho; đến biết truyền đến (ai...) (cảm xúc, đức tính...)lớn inkhung someone with the thriftiness: truyền đến ai tính tiết kiệm nội hễ từ đưa tin tức hỗ trợ tư liệu (để cáo buộc mang đến ai)
báothông báothông tintruyền dữ liệuLĩnh vực: toán thù và tintruyền dữ kiệninform contactsự xúc tiếp đềuluồng tiến thưởng đổ vào

Word families (Nouns, Verbs, Adjectives, Adverbs): informant, information, informer, insize, misinsize, informative sầu, uninformative, informed, uninformed


*

Xem thêm: Tóc Tiên Là Ai? Tiểu Sử Tóc Tiên Là Ai? Tiểu Sử Tóc Tiên Là Ai

*

*

inform

Từ điển Collocation

inkhung verb

ADV. merely, simply I am not advising you. I am merely informing you of the situation. | regularly | immediately | officially | personally | kindly, politely Next time you decide to lớn take some action, kindly insize me. | bluntly ‘I won"t vị it!’ she informed hlặng bluntly. | coldly, coolly

VERB + INFORM be pleased lớn | regret to lớn I regret khổng lồ insize you that you have been unsuccessful in your application. | be required khổng lồ The clinic is required khổng lồ inform the patient about possible alternative sầu treatments.

PREP. about efforts khổng lồ insize young people about the dangers of drugs | of We will immediately inform you of any changes to the programme.

Từ điển WordNet


v.

impart knowledge of some fact, state or affairs, or event to

I informed hlặng of his rights

give character or essence to

The principles that insize modern teaching

act as an informer

She had informed on her own parents for years


English Synonym và Antonym Dictionary

informs|informed|informingsyn.: accuse advise betray blab communicate enlighten instruct notify report snitch squeal tattle tell
Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *