Từ vựng tiếng Anh về chủ đề giáo dục sẽ giúp đỡ các bạn nói đến kế hoạch học của chính mình, ngôi trường mình sẽ học tập, môn học tập mình đã theo, điểm thi cuối kỳ là bao nhiêu.

Bạn đang xem: Lịch học tiếng anh là gì

Quý khách hàng đang xem: Lịch học giờ đồng hồ anh là gì


*

6.academic transcript /ˌækəˈdemɪk ˈtrænskrɪpt /, grading schedule /ˈɡreɪdɪŋ ˈskedʒuːl /, results certificate /rɪˈzʌlt sərˈtɪfɪkət /: bảng điểm7.certificate /sərˈtɪfɪkət /, completion certificate /kəmˈpliːʃn sərˈtɪfɪkət / , graduation certificate/ˌɡrædʒuˈeɪʃn sərˈtɪfɪkət /: bởi, hội chứng chỉ9. credit mania /ˈkredɪt ˈmeɪniə /, credit-driven practice /ˈkredɪt ˈdrɪvn ˈpræktɪs /: bệnh dịch thành tích48. course book /kɔːrs bʊk/, textbook /ˈtekstbʊk/, teaching materials /ˈtiːtʃɪŋ məˈtɪriəlz/: giáo trình51. visiting lecturer /ˈvɪzɪtɪŋ ˈlektʃərər / visiting teacher /ˈvɪzɪtɪŋ ˈtiːtʃər/: cô giáo thỉnh giảng56. president /ˈprezɪdənt/, rector /ˈrektər/; principal /ˈprɪnsəpl /, school head /skuːl hed /, headmaster /ˌhedˈmæstər /or headmistress /ˌhedˈmɪstrəs/: hiệu trưởng57. school records /skuːl ˈrekərd/, academic records /ˌækəˈdemɪk ˈrekərd/; school record book /skuːl ˈrekərd bʊk/: học tập bạ61. teacher training workshop /ˈtiːtʃər ˈtreɪnɪŋ ˈwɜːrkʃɑːp / , conference /ˈkɑːnfərəns/ : hội thảo giáo viên67. hall of residence /hɔːl əv ˈrezɪdəns / (Br) / dormitory /ˈdɔːrmətɔːri/ (dorm /dɔːrm/, Am): ký túc xá84. learner-centered /ˈlɜːrnər ˈsentərd/, learner-centeredness /ˈlɜːrnər sentərdnəs/: cách thức mang tín đồ học có tác dụng trung tâm88. prepare for a class/lesson /prɪˈper fər ə klæs /ˈlesn /, lesson preparation / ˈlesn ˌprepəˈreɪʃn/: biên soạn bài bác (câu hỏi làm của giáo viên)97. university/college entrance exam /ˌjuːnɪˈvɜːrsəti /ˈkɑːlɪdʒ ˈentrəns ɪɡˈzæm /: thi tuyển chọn sinh ĐH, cao đẳng108. primary /ˈpraɪmeri /, elementary /ˌelɪˈmentri /(school /skuːl /); primary education /ˈpraɪmeri ˌedʒuˈkeɪʃn/: tè học109. lower secondary school /ˈloʊər ˈsekənderi skuːl /, middle school /ˈmɪdl skuːl /, junior high school /ˈdʒuːniər haɪ skuːl /: trung học cơ sở110. upper-secondary school /ˈʌpər ˈsekənderi skuːl/, high school /haɪ skuːl/, secondary education /ˈsekənderi ˌedʒuˈkeɪʃn/: trung học phổ thông
*

▪ Giảng dạy dỗ theo giáo trình bao gồm sẵn.

▪ Làm bài toán tận nơi, ko yêu cầu tải.

▪ Thời gian huấn luyện và giảng dạy linch hoạt.

▪ Chỉ cần có laptop kết nối Internet định hình, tai nghe, microphone đảm bảo mang lại việc dạy học online.

▪ Yêu cầu hội chứng chỉ:

TOEIC ≥ 850 hoặc IELTS ≥ 7.0.


*

▪ Học thẳng 1 thầy 1 trò trong cả cả buổi học tập.

Xem thêm: Điện Lạnh Tiếng Anh Là Gì - 277+ Từ Vựng Tiếng Anh Chuyên Ngành Điện Lạnh

▪ Lộ trình được thiết kế theo phong cách riêng rẽ mang đến từng học viên khác biệt.

▪ Dựa bên trên phương châm, đặc điểm từng ngành việc của học tập viên.

▪ Học mọi thời gian đầy đủ chỗ, thời gian linh động.


*

▪ Được học tập tại môi trường bài bản 7 năm tay nghề huấn luyện và đào tạo Tiếng Anh.

▪ Cam kết cổng output bằng văn phiên bản.

▪ Học lại MIỄN PHÍ cho đến lúc hoàn thành đầu ra.

▪ khuyến mãi MIỄN PHÍ giáo trình chuẩn thế giới với tài liệu vào quá trình học tập.

▪ Đội ngũ giáo viên xịn, bên trên 900 Toeic.


*

A/an/the là đa số từ bỏ hết sức quen thuộc vào giờ anh, chúng được hotline là mạo tự. Có 2 một số loại mạo từ: mạo trường đoản cú không xác định với mạo tự khẳng định.


triple-hearts.com Learning System - Hệ thống học tiếng Anh giao tiếp toàn vẹn cho những người new bắt đầu.

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *