Từ vựng giờ đồng hồ Anh về chủ thể giáo dục để giúp đỡ các bạn nói đến kế hoạch học của bản thân, trường bản thân vẫn học tập, môn học tập mình đang theo, điểm thi thời điểm cuối kỳ là từng nào.

Bạn đang xem: Năm học tiếng anh là gì

Đang xem: Năm học giờ đồng hồ anh là gì

*

6.academic transcript /ˌækəˈdemɪk ˈtrænskrɪpt /, grading schedule /ˈɡreɪdɪŋ ˈskedʒuːl /, results certificate /rɪˈzʌlt sərˈtɪfɪkət /: bảng điểm7.certificate /sərˈtɪfɪkət /, completion certificate /kəmˈpliːʃn sərˈtɪfɪkət / , graduation certificate/ˌɡrædʒuˈeɪʃn sərˈtɪfɪkət /: bằng, chứng chỉ9. credit mania /ˈkredɪt ˈmeɪniə /, credit-driven practice /ˈkredɪt ˈdrɪvn ˈpræktɪs /: bệnh dịch thành tích48. course book /kɔːrs bʊk/, textbook /ˈtekstbʊk/, teaching materials /ˈtiːtʃɪŋ məˈtɪriəlz/: giáo trình51. visiting lecturer /ˈvɪzɪtɪŋ ˈlektʃərər / visiting teacher /ˈvɪzɪtɪŋ ˈtiːtʃər/: gia sư thỉnh giảng56. president /ˈprezɪdənt/, rector /ˈrektər/; principal /ˈprɪnsəpl /, school head /skuːl hed /, headmaster /ˌhedˈmæstər /or headmistress /ˌhedˈmɪstrəs/: hiệu trưởng57. school records /skuːl ˈrekərd/, academic records /ˌækəˈdemɪk ˈrekərd/; school record book /skuːl ˈrekərd bʊk/: học bạ61. teacher training workshop /ˈtiːtʃər ˈtreɪnɪŋ ˈwɜːrkʃɑːp / , conference /ˈkɑːnfərəns/ : hội thảo giáo viên67. hall of residence /hɔːl əv ˈrezɪdəns / (Br) / dormitory /ˈdɔːrmətɔːri/ (dorm /dɔːrm/, Am): ký kết túc xá84. learner-centered /ˈlɜːrnər ˈsentərd/, learner-centeredness /ˈlɜːrnər sentərdnəs/: phương pháp đem fan học làm trung tâm88. prepare for a class/lesson /prɪˈper fər ə klæs /ˈlesn /, lesson preparation / ˈlesn ˌprepəˈreɪʃn/: biên soạn bài xích (Việc làm của giáo viên)97. university/college entrance exam /ˌjuːnɪˈvɜːrsəti /ˈkɑːlɪdʒ ˈentrəns ɪɡˈzæm /: thi tuyển sinc đại học, cao đẳng108. primary /ˈpraɪmeri /, elementary /ˌelɪˈmentri /(school /skuːl /); primary education /ˈpraɪmeri ˌedʒuˈkeɪʃn/: tè học109. lower secondary school /ˈloʊər ˈsekənderi skuːl /, middle school /ˈmɪdl skuːl /, junior high school /ˈdʒuːniər haɪ skuːl /: trung học cơ sở110. upper-secondary school /ˈʌpər ˈsekənderi skuːl/, high school /haɪ skuːl/, secondary education /ˈsekənderi ˌedʒuˈkeɪʃn/: trung học tập phổ thông

*

▪ Giảng dạy dỗ theo giáo trình gồm sẵn.

▪ Làm câu hỏi tại nhà, ko buộc phải chuyển vận.

▪ Thời gian huấn luyện và đào tạo linh hoạt.

▪ Chỉ cần có máy vi tính kết nối Internet bình ổn, tai nghe, microphone bảo đảm an toàn cho vấn đề dạy học online.

▪ Yêu cầu triệu chứng chỉ:

TOEIC ≥ 850 hoặc IELTS ≥ 7.0.

*

▪ Học thẳng 1 thầy 1 trò suốt cả buổi học.

▪ Giao tiếp thường xuyên, sửa lỗi kịp lúc, bù đắp lỗ hổng ngay mau chóng.

Xem thêm: Mời Đăng Ký Tham Gia Hội Thảo Tiếng Anh Là Gì, “Hội Thảo” Trong Tiếng Anh: Định Nghĩa, Ví Dụ

▪ Lộ trình có phong cách thiết kế riêng mang lại từng học tập viên khác nhau.

▪ Dựa bên trên phương châm, đặc điểm từng ngành câu hỏi của học viên.

▪ Học đầy đủ dịp hồ hết nơi, thời gian năng động.

*

▪ Được học tập tại môi trường chuyên nghiệp 7 năm kinh nghiệm tay nghề huấn luyện Tiếng Anh.

▪ Cam kết đầu ra bởi văn phiên bản.

▪ Học lại MIỄN PHÍ đến lúc kết thúc đầu ra.

▪ khuyến mãi MIỄN PHÍ giáo trình chuẩn nước ngoài và tư liệu vào quy trình học.

▪ Đội ngũ giảng viên xịn, bên trên 900 Toeic.

*

A/an/the là đa số từ hết sức thân thuộc trong giờ đồng hồ anh, bọn chúng được hotline là mạo từ. Có 2 loại mạo từ: mạo tự ko xác minh với mạo trường đoản cú khẳng định.

*

triple-hearts.com Learning System – Hệ thống học tập giờ Anh tiếp xúc toàn vẹn cho người mới bước đầu.

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *