Cùng IES học giờ Anh chuyên ngành cho địa điểm hành bao gồm nhân sự, đấy là một trong số những địa chỉ không thể thiếu trong mỗi cửa hàng. Và có tương đối nhiều từ vựng siêng ngành nhưng địa điểm này tiếp tục áp dụng nhất là Lúc thao tác cho công ty quốc tế hoặc công tynhân sự fan quốc tế.

Từ vựng tiếng Anh vào thống trị nhân sự và tuyển dụng

HR - Human Resources: nguồn nhân lực (nhân sự)

HR manager: trưởng phòng nhân sự

Strategic human resource management (SHRM)/strəˈtiːʤɪk ˈhjuːmən rɪˈsɔːs ˈmænɪʤmənt/: Chiến lược quản lí trị nhân sự

Recruit /rɪˈkruːt/: Tuyển dụng

Headhunt /ˈhedhʌnt/: Tuyển dụng nhân kiệt (snạp năng lượng đầu người)

Recruitment agency /rɪˈkruːtmənt ˈeɪdʒənsi/: shop tuyển chọn dụng

Vacancy /ˈveɪkənsi/: Vị trí trống, buộc phải tuyển chọn mới

Job advertisement /dʒɑˈædvəːtaɪzmənt/: Thông báo tuyển chọn dụng


Bạn đang xem: Nhân viên hành chính nhân sự tiếng anh là gì

*

Background check /ˈbækɡraʊnd tʃek/: Việc xác minh thông báo về ứng viên

Labor law /ˈleɪbɚ lɔː/: Luật lao động

Corporate culture /ˈkɔːpərɪt ˈkʌlʧə/: Văn uống hóa doanh nghiệp

Organizational chart /ˌɔrɡənəˈzeɪʃənəl tʃɑːrt/: Mô hình tổ chức

Collective sầu agreement /kəˈlektɪv əˈɡriːmənt/: Thỏa ước lao rượu cồn tập thể

Job applicant /dʒɑːb ˈæplɪkənt/: Người nộp 1-1 xin việc

Interview /ˈɪntəvjuː/: Phỏng vấn

Candidate /ˈkændɪdət/: Ứng viên

Job title /dʒɑːbˈtaɪtl/: Chức danh công việc

Probation /proʊˈbeɪ.ʃən/: Thời gian thử việc

Từ vựng giờ đồng hồ Anh về các tài năng tuyển dụng

Selection criteria /sɪˈlekʃən kraɪˈtɪər i ə/: Các tiêu chí tuyển chọn

Vi xử lý Core competence /kɔːrˈkɑːmpɪtəns/: Kỹ năng cần thiết yêu cầu

Soft skills /sɒft skɪls/: Kĩ năng mềm

Qualification /ˌkwɒlɪfɪˈkeɪʃən/: Năng lực, phẩm chất

Multitasking /ˈmʌltiˌtæskiŋ/: Khả năng làm nhiều câu hỏi cùng một cơ hội (nhiều nhiệm)

Organizational skills /ɔːrɡənəˈzeɪʃənəl skɪls/: Khả năng tổ chức

Leadership /ˈliːdəʃɪp/: Khả năng dẫn dắt, lãnh đạo

Self-discipline /ˌselfˈdɪsɪplɪn/: Tính kỷ điều khoản (kỷ pháp luật từ giác)

Teamwork /ˈtiːmwɜːk/: Kỹ năng thao tác làm việc nhóm

Honesty /ˈɑːnəsti/: Tính trung thực

Creativity /ˌkrieɪˈtɪvɪt̬i, ˌkriə-/: Óc sáng sủa tạo

Perseverance /ˌpəːsəˈvɪrəns/: Sự kiên trì

Patience /ˈpeɪʃəns/: Tính kiên nhẫn

Innovation /ˌɪnəˈveɪʃən/: Sự thay đổi (mang tính thực tiễn)

Business sense /ˈbɪznɪs sens/: Am hiểu, gồm đầu óc ghê doanh

Enthusiasm /ɪnˈθuːziæzəm/: Sự nhiệt huyết, quan tâm (cùng với công việc)

Từ vựng tiếng Anh về làm hồ sơ tuyển chọn dụng

Curriculum vitae /kəˌrɪkjʊləmˈviːtaɪ/: Sơ yếu đuối lý lịch

Competency protệp tin /ˈkɑːmpɪtənđắm say ˈproʊfaɪl/: Hồ sơ kỹ năng

Job description /dʒɑːb dɪˈskrɪpʃən/: Bản thể hiện công việc

Application form /ˌæplɪˈkeɪʃən fɔːrm/: Form mẫu báo cáo nhân sự Khi xin việc

Application letter /ˌæplɪˈkeɪʃ(ə)n ˈlɛtə/: Tlỗi xin việc

Medical certificate /ˈmedɪkəl səˈtɪfɪkət/: Giấy thăm khám sức khỏe

Criminal record /ˈkrɪmɪnəl rɪˈkɔːrd/: Lý định kỳ tư pháp

Diploma /dɪˈpləʊmə/: Bằng cấp

Offer letter /ˈɒfə ˈlɛtə/: Thư mời thao tác làm việc (sau khi bỏng vấn)


Xem thêm: K4 Là Bao Nhiêu Tuổi - Sinh Năm 2004 Bao Nhiêu Tuổi

*

Disciplinary procedure /ˈdɪsəplɪneri prəʊˈsiːdʒər/: Quy trình xử trí kỷ luật

Direct labor /dɪˈrektˈleɪbə/: Lực lượng lao rượu cồn trực tiếp

Compassionate leave sầu /kəmˈpæʃənət liːv/: Nghỉ bài toán khi tất cả người thân trong gia đình vào mái ấm gia đình mất

Career ladder /kəˈrɪərˈlædər/: Nấc thang sự nghiệp

Employee relations /ˌemplɔɪˈiː rɪˈleɪʃənz/: Quan hệ giữa nhân viên cùng cấp bên trên cai quản lý

Disciplinary hearing /ˈdɪsəplɪneri ˈhɪr.ɪŋ/: Họp xét xử kỷ luật

Employee termination /ˌemplɔɪˈiːˌtɜːmɪˈneɪʃən/: sự loại bỏ nhân viên

Annual leave /ˈænjuəl liːv/: Nghỉ phép năm

Discipline /ˈdɪsəplɪn/: Nề nếp, kỷ cương, kỷ luật

Disciplinary action /ˈdɪsəplɪneri ˈækʃən/: Hình thức kỷ luậtConflict of interest /ˈkɑnflɪkt əv ˈɪntrəst, ˈɪntərəst/: Xung đột lợi ích

Employee rights /ˌemplɔɪˈiː rɑɪts/: Quyền hòa hợp pháp của nhân viên

Labor contract /ˈkɒntræktˈleɪbə/: Hợp đồng lao động

Paternity leave /pəˈtɜːnəti liːv/: Nghỉ sinc con

Rostered day off /ˈrɒstərd deɪ ɑːf/: Ngày ngủ bù

Maternity leave /məˈtɜrnɪt̬i liːv/: Nghỉ thai sản

Siông xã leave /sɪk liːv/: Nghỉ ốm

Paid leave sầu /peɪd liːv/: Nghỉ phxay hưởng trọn lương

Unpaid leave /ʌnˈpeɪd liːv/: Nghỉ phxay không lương

Timesheet /ˈtaɪm.ʃiːt/: Bảng chấm côngRotation /rəʊˈteɪʃən/: Công bài toán theo ca

Từ vựng tiếng Anh về lương cùng phúc lợi an sinh làng hội

Pension fund /ˈpenʃən fʌnd/: Quỹ hưu trí

Seniority /siːˈnjɔːrət̬i/: Thâm niên

Starting salary /stɑːtɪŋ ˈsæləri/: Lương khởi điểm

National minimum wage /ˈnæʃənəl ˈmɪnɪməm weɪdʒ/: Mức lương buổi tối thiểu

Base salary /ˈbeɪsɪkˈsæləri/: Lương cơ bản

Pay scale /peɪ skeɪ /: Bậc lương

Average salary /ˈævərɪdʒ ˈsæləri/: Lương trung bình

Wage bill /weɪdʒ bɪl/: Quỹ lương

Wage /weɪdʒ/: Tiền công

Payroll /ˈpeɪrəʊl/: Bảng lương

Salary /ˈsæləri/: Tiền lương

Bonus /ˈbəʊnəs/: Thưởng


*

Performance bonus – /pəˈfɔːrməns ˈbəʊnəs/: Ttận hưởng theo hiệu suất

Health insurance /ˈhelθ ɪnˌʃɔːrəns/: Bảo hiểm y tế

Social insurance /ˈsoʊʃəl ɪnˈʃɔːrəns/: Bảo hiểm xóm hội

Overtime /ˈoʊvəaɪm/: Thời gian có tác dụng thêm giờ, tiền làm thêm giờ

Unemployment insurance /ˌʌnɪmˈplɔɪmənt ɪnˈʃɔːrəns/: Bảo hiểm thất nghiệp

Personal income tax /ˈpɜːsnl ˈɪnkʌm tæks/: Thuế thu nhập cá thể 1 IES Education

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *