Vegetables grow in soil that may have been treated with manure, so wash these items carefully before preparing them.

Bạn đang xem: Phân bón tiếng anh là gì


This little insect fertilizes, transplants, and prunes its fungus gardens in ways that maximize yield.
In 2006, Eriông chồng quit his job as a chartered accountant và started a company to lớn manufacture fertilizer from the bat droppings.
Một người mong cần sử dụng phân bón, tuy vậy tín đồ cơ trọn vẹn ko chấp nhận cùng cho rằng ko bắt buộc bón phân mang lại rau.
One wants to use a particular type of fertilizer, but the other disagrees strongly and feels that the plants bởi vì not need any help.
Người làm vườn cửa đáp: ‘Thưa ông nhà, xin để thêm một năm nữa, tôi sẽ đào bao quanh và bón phân đến nó.
In reply he said lớn hlặng, ‘Master, leave sầu it alone for one more year until I dig around it and put on manure.
8 Người làm vườn đáp: ‘Thưa ông công ty, xin để thêm một năm nữa, tôi đang đào bao quanh với bón phân mang lại nó.
8 In reply he said to hlặng, ‘Master, leave it alone for one more year until I dig around it & put on manure.
Người làm vườn cày xới đất, tưới nước với bón phân đến cây, tương tự như bảo vệ cây khỏi sâu bọ với cỏ ngây ngô.
A gardener prepares the soil, waters và feeds the plant, và provides protection from pests và weeds.
Một kín rất có thể cho nhiệt độ của ớt, theo một người trồng ớt, bón phân mang lại khu đất bằng nước tràn lỏng của trại nuôi giun.

Xem thêm: Thông Tin Du Thiên - Một Số Hình Ảnh Về Ca Sĩ Du Thiên


One possible secret to the chili"s heat, according to lớn a cultivator of the pepper, is fertilizing the soil with the liquid runoff of a worm farm.
Trong canh tác, V. caesariense thường xuyên được tdragon vào đầu mùa thu hoặc cuối ngày đông, được bón những nhiều loại phân bón hữu cơ nhỏng phân compost.
In commercial cultivation of Vaccinium caesariense, they are usually planted at the beginning of Fall or the kết thúc of Winter, with organic fertilizers such as manure compost and vermicompost.
Hầu không còn khí thải nông nghiệp trồng trọt các vị việc phá rừng nhiệt đới khí merã trường đoản cú trang bị nuôi với các cánh đồng lúa và oxit nitro vì bón phân quá nhiều.
Most agricultural emissions come from tropical deforestation, methane from animals và rice fields, và nitrous oxide from over-fertilizing.
Hầu không còn khí thải nông nghiệp trồng trọt phần đa vày vấn đề phá rừng nhiệt đới gió mùa khí metan từ đồ nuôi với những cánh đồng lúa và oxit nitro bởi bón phân vô số.
Most agricultural emissions come from tropical deforestation, methane from animals và rice fields, and nitrous oxide from over- fertilizing.
Tuy nhiên, thứ hạng đam mê nghi này khiến cho chúng dễ bị tổn thương cùng với căn bệnh thối hận rễ vày mốc nước Phytophthora cinnamomi tạo ra với nói tầm thường ko Chịu được sự bón phân.
However, this adaptation leaves them highly vulnerable to dieback caused by the Phytophthora cinnamongươi water mould, and generally intolerant of fertilization.
Những đổi khác này bao gồm bất ngờ bị apple bón , không còn tiêu tung rồi lại cho apple bón , phân biến đổi độ đặc kéo dãn dài bên trên 2 tuần , hoặc tất cả cảm hứng không đi tiêu được hết .
Such changes include suddenly becoming constipated , developing constipation that alternates with diarrhoea , a change in stool consistency that lasts more than 2 weeks , or a feeling that your bowels are n"t emptying properly .
The most popular queries list:1K,~2K,~3K,~4K,~5K,~5-10K,~10-20K,~20-50K,~50-100K,~100k-200K,~200-500K,~1M
Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *