Anh-Việt Việt-Anh Nga-Việt Việt-Nga Lào-Việt Việt-Lào Trung-Việt Việt-Trung Pháp-ViệtViệt-Pháp Hàn-Việt Nhật-Việt Italia-Việt Séc-Việt Tây Ban Nha-Việt Bồ Đào Nha-Việt Đức-Việt Na Uy-Việt Khmer-Việt Việt-KhmerViệt-Việt

Bạn đang xem: Reputation là gì

*
*
*

reputation
*

reputation /,repju:"teiʃn/ danh từ giờ (xấu, xuất sắc...)he had the reputation of raching his tenants: lâo ta tất cả giờ về tách bóc lột tận xương tuỷ tá điền của lão giờ xuất sắc, tkhô giòn danh, danh tiếnga scientist of world wide: một công ty kỹ thuật khét tiếng mọi nắm giới
Lĩnh vực: xây dựnguy tíndanh tiếngthanh danhthành danhuy tínbuild up a reputation (to lớn ...): tạo dựng một uy tín (vào thương thơm trường)business reputation: uy tín làm ănbusiness reputation: đáng tin tưởng ghê doanhestablish the good reputation: xây đắp uy tínbuild up a reputation (lớn ...)kiến thiết xây dựng tiếng tămwith a long standing reputationlừng danh thọ đời

Word families (Nouns, Verbs, Adjectives, Adverbs): reputation, disrepute, reputable, disreputable, reputed, reputedly, reputably


Xem thêm: Là Gì? Nghĩa Của Từ Shave Là Gì Trong Tiếng Việt? Nghĩa Của Từ Shave

*

*

*

reputation

Từ điển Collocation

reputation noun

ADJ. considerable, enviable, excellent, fine, good, great, high, unrivalled, well-deserved, well-earned She has built up an enviable reputation as a harpist. | awesome, fearsome, formidable | bad, poor, unenviable, unsavoury | established | growing | undeserved | intact (only after reputation) He emerged from the trial with his reputation intact. | public | international, worldwide | professional

VERB + REPUTATION enjoy, have He has the reputation of being a hard worker. | acquire, build (up), earn, establish, gain, make Her international reputation is built on an impressive sầu danh sách of publications. | damage, destroy, đại bại, ruin, tarnish | protect | live sầu up to lớn November is certainly living up khổng lồ its reputation?we"ve had nothing but rain all week. | live down She found it hard to live sầu down her reputation as a second-rate actress. | stake He has staked his reputation on the success of the play.

REPUTATION + VERB grow | suffer The company"s reputation suffered when it had khổng lồ ređiện thoại tư vấn thousands of products that were unsafe.

PREP.. by ~ He was by reputation difficult khổng lồ please. | ~ as You"ve made quite a reputation for yourself as a rebel! | ~ for The company has a well-deserved reputation for being reliable.

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *