Lời rủa sả nhưng Giô-suê chào làng vào khoảng thành Giê-ri-cô bị tiêu diệt được ứng nghiệm khoảng chừng 500 năm tiếp theo.

Bạn đang xem: Sả tiếng anh là gì


The curse that Joshua pronounced at the time of Jericho’s destruction is fulfilled some 500 years later.
+ 13 Con yêu cầu nói cùng với Hê-li rằng bởi tội vạ nhưng mà người sẽ biết bắt buộc ta sắp đến thi hành sự phán xét đời đời trên bên tín đồ,+ vị những con trai tín đồ sẽ rủa sả Đức Chúa Trời+ dẫu vậy người ko quở quang trách nát chúng.
+ 13 You must tell him that I am bringing a lasting judgment on his house for the error that he has known about,+ for his sons are cursing God,+ but he has not rebuked them.
Dù lời địa điểm Sáng-nắm Ký 3:14 rất có thể khiến một vài fan nghĩ về vậy, bọn họ không duy nhất thiết bắt buộc tóm lại rằng trước khi bị rủa sả loại rắn từng có chân.
While the wording of Genesis 3:14 might lead some khổng lồ think so, we need not necessarily conclude that prior lớn this curse, serpents had legs.
Trên thực tế, con người ghét loài muỗi mang lại nỗi mà họ đầu tư chi tiêu sản phẩm tỷ đô la bên trên toàn thế giới để giữ lại cho chúng nói không mình - từ bỏ nến sả mang đến chai xịt muỗi mang đến dung dịch trừ sâu nông nghiệp trồng trọt hạng nặng trĩu.
In fact, humans hate mosquitos so much that we spover billions of dollars worldwide to keep them away from us -- from citronella candles lớn bug sprays to lớn heavy-duty agricultural pesticides.
Sự bất thiết yếu của dân chúng mang lại sự rủa sả cho vào xứ đọng —Cô Ri An Tum Rơ giao chiến cùng với Ga La Át, Líp với rồi cùng với Si Giơ—Cảnh đổ máu cùng tàn sát khắp xứ đọng.
The iniquity of the people brings a curse upon the land—Coriantumr engages in warfare against Gilead, then Lib, & then Shiz—Blood và carnage cover the land.

Xem thêm: Thông Tin Tiểu Sử Ca Sĩ Sơn Tùng M Tp: Ctcp Dược Medipharco, Thông Tin Tiểu Sử Ca Sĩ Sơn Tùng M


(1 Các Vua 16:34) Lời Nô-ê rủa sả con cháu nội ông là Ca-na-an thành thực sự Lúc dân Ga-ba-ôn trở thành tín đồ có tác dụng công.
trăng tròn Và ta, Đức Chúa Ttránh, phán cùng với bé rắn rằng: Vì mầy vẫn làm cho điều như thế cần mầy cần bị arủa sả rộng phần đông loài súc thứ, cùng hơn phần nhiều loại trúc đồng; mầy đã bò bởi bụng cùng ăn uống vết mờ do bụi khu đất trọn cả đời;
đôi mươi And I, the Lord God, said unlớn the serpent: Because thou hast done this thou shalt be acursed above sầu all cattle, and above every beast of the field; upon thy belly shalt thou go, và dust shalt thou eat all the days of thy life;
Nói mang đến tính xấu này của một vài fan, Gia-cơ nói ‘vì cái lưỡi chúng ta khen-ngợi Đức Giê-hô-va, Cha chúng ta, cùng rủa-sả loài fan được tạo theo hình-hình họa Đức Chúa Trời’ (Sáng-nỗ lực Ký 1:26).
Pointing to lớn the inconsistency of some, James says that ‘with the tongue we bless our Father, Jehovah, and curse men who have come inlớn existence in God’s likeness.’
Hắn vẫn còn cố gắng rủa sả Y-sơ-ra-ên, nhưng mà cố chính vì vậy, Đức Giê-hô-va khiến cho hắn chúc phước đến Y-sơ-ra-ên tía lần.
Chẳng hạn, Lúc lập giao ước cùng với nước Y-sơ-ra-ên xưa, Ngài phán cùng với chúng ta qua Môi-se: “Ngày nay, ta bắt ttách và đất làm cho bệnh cho những ngươi rằng ta sẽ đặt trước mặt ngươi sự sống và sự chết, sự phước-lành và sự rủa-sả. Vậy, nên chọn sự sống, hầu cho ngươi với dòng-dõi ngươi được sống”.
For example, when Jehovah concluded a covenant with the ancient nation of Israel, he said to them, through Moses: “I vị take the heavens & the earth as witnesses against you today, that I have put life & death before you, the blessing & the malediction; and you must choose life in order that you may keep alive sầu, you & your offspring.”
Nếu những người dân Do-thái đệ tử của Giê-su không thể sinh sống đằng sau sự rủa sả của lao lý nữa, vậy thì liệu các đệ tử khác của đấng Christ bao gồm nhiệm vụ buộc phải giữ theo toàn bộ những điều răn uống ban cho những người Y-sơ-ra-ên không?
If Jesus’ Jewish followers were no longer under the curse of the Law, were any Christians obligated to observe all the commandments given lớn Israel?
Ông nói: “Ngày nay, ta bắt trời và đất có tác dụng triệu chứng cho các ngươi rằng ta đang đặt trước khía cạnh ngươi cuộc sống và sự chết, sự phước-lành cùng sự rủa-sả.
He said: “I vày take the heavens and the earth as witnesses against you today, that I have put life and death before you, the blessing and the malediction; and you must choose life in order that you may keep alive sầu, you and your offspring, by loving Jehovah your God, by listening to lớn his voice & by sticking lớn him.”
Một bạn Bên-gia-min tên là Si-mê-i trực thuộc gia tộc của Sau-lơ ném nhẹm đá với rủa sả Đa-vít, hét: “Ớ bạn tiết, tín đồ gian-tà cơ, hãy đi nà, hãy đi nà!”
Shimei, a Benjamite of the house of Saul, threw stones at David and called down evil upon him, shouting: “Get out, get out, you bloodguilty man & good-for-nothing man!”
9 Và cthị trấn rằng, bất cứ kẻ nào pha trộn loại dõi mình cùng với chiếc dõi của dân La Man đông đảo cần rước lấy sự rủa sả đó đến loại dõi bản thân.
9 And it came to lớn pass that whosoever did mingle his seed with that of the Lamanites did bring the same curse upon his seed.
120 Vì đầy đủ gì ahơn giỏi kém điều này gần như bởi vì quỷ dữ mà lại ra, và có khả năng sẽ bị đi kèm theo theo bằng mọi lời rủa sả chđọng không phải bằng đều phước lành, lời Chúa Thượng Đế của các ngươi phán.
120 For that which is amore or less than this cometh of evil, & shall be attended with cursings & not blessings, saith the Lord your God.
Bởi chiếc lưỡi họ khen-ngợi Chúa, Cha chúng ta, và cũng bởi nó chúng ta rủa-sả loại tín đồ, là loài chế tác theo hình-hình ảnh Đức Chúa Trời” (Gia-cơ 3:5, 9).
“With it we bless Jehovah, even the Father, và yet with it we curse men who have come into lớn existence ‘in the likeness of God.’”
The most popular queries list:1K,~2K,~3K,~4K,~5K,~5-10K,~10-20K,~20-50K,~50-100K,~100k-200K,~200-500K,~1M
Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *