Nâng cao vốn từ bỏ vựng của người tiêu dùng với English Vocabulary in Use tự triple-hearts.com.Học những trường đoản cú bạn phải tiếp xúc một giải pháp tự tín.

Quý khách hàng đang xem: Team player là gì

a thành viên of a group who tries to vì chưng what is good for the group rather than what is good for just himself or herself Being a competitive team player meant accepting team priorities & taking on additional work and hours, whatever the opportunity costs. In contrast lớn the other models discussed, the team player enters inkhổng lồ a kind of essential affiliation with the purposes và protocols of the team. The ability khổng lồ be flexible và receptive is important, as co-operating with others minimises conflicts; hence the importance of being a team player. The most numerous single category in our study is that of the satisfied team player (cluster one), accounting for just over half of the sample. Whatever else one might say about the gentleman, he is not a team player; everything always has to be on his terms, or he will not go along with it. He discusses reading, drum fills, solo ideas, và the importance of being a team player in a band situation. It"s going brilliantly -- she"s a wonderful woman, she"s really smart, she"s really strong, a real team player. Very traditional club which last years had many problems & not even one national team player anymore. Các quan điểm của những ví dụ ko biểu thị quan điểm của những biên tập viên triple-hearts.com triple-hearts.com hoặc của triple-hearts.com University Press tuyệt của những đơn vị trao giấy phép. quý khách hàng đang xem: Team player là gì

Bạn đang xem: Team player là gì

*

*

*

Xem thêm: Catch Up On Nghĩa Là Gì ? It Will Catch Up With You!

*

Phát triển Phát triển Từ điển API Tra cứu vãn bằng cách nháy lưu ban loài chuột Các ứng dụng tra cứu tìm Dữ liệu cấp giấy phép Giới thiệu Giới thiệu Khả năng truy vấn triple-hearts.com English triple-hearts.com University Press Quản lý Sự đồng ý Sở lưu giữ cùng Riêng tư Corpus Các luật pháp áp dụng /displayLoginPopup #notifications message #secondaryButtonUrl secondaryButtonLabel /secondaryButtonUrl #dismissable closeMessage /dismissable /notifications
*

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *