Đến thời điểm bạn bắt buộc update thêm trường đoản cú vựng rồi đây. Từ vựng tiếng Anh về tôn giáo và tín ngưỡng vào nội dung bài viết này sẽ giúp chúng ta mlàm việc mang thêm nhiều kỹ năng và kiến thức new mà lại không nhiều ngôi trường lớp như thế nào huấn luyện và đào tạo.

Bạn đang xem: Tôn giáo tiếng anh là gì

giữa những điểm yếu kém của bạn đất nước hình chữ S vào bài toán học giờ đồng hồ Anh chính là học tập qua loa, chỉ học cho biết, không thực thụ đào sâu vào nghành nghề rõ ràng nhằm hiểu rõ bản chất ngôn từ. Vì vậy, Edu2nhận xét đang không hoàn thành update series từ bỏ vựng, thành ngữ tiếng Anh với nhiều chủ thể để chúng ta tò mò đúng chủ đề cơ mà mình yêu quý.

Xem thêm: Truyền Thuyết Về Ngũ Vị Tôn Ông Là Những Ai ? Sự Tích Ngũ Vị Tôn Quan

Dưới đó là bộ tự vựng giờ đồng hồ Anh về tôn giáo cùng tín ngưỡng của 2 tôn giáo lớn số 1 nhị bên trên trái đất, Thiên Chúa giáo với Phật giáo, thuộc coi các bạn sẽ học được gì nào.

Bảng xếp tầm trung tâmTiếng Anh giao tiếp tại Việt Nam

Từ vựng giờ Anh về Thiên chúa giáo

Từ vựng

Dịch nghĩa

The Pope /ðə poʊp/

Đức Giáo Hoàng

Church /tʃɜːrtʃ/

Nhà thờ

Bisiêu thị /ˈbɪʃəp/

Giám mục

Cardinal /ˈkɑːrdɪnl/

Đức Hồng Y

Carol /ˈkærəl/

Thánh ca

Christian costumes /ˈkrɪstʃən ˈkɑːstuːm/

Đạo phục đạo Chúa

Christianity /ˌkrɪstiˈænəti/

Ki sơn giáo

Christmas /ˈkrɪsməs/

Lễ Giáng Sinh

Church choir /tʃɜːrtʃ ˈkwaɪər/

Hội Thánh ca

Cleanse someone from his sin /klenz ˈsʌmwʌn frəm hɪz sɪn/

Rửa tội mang lại ai đó

Confession /kənˈfeʃn/

Sự xin tội

Easter /ˈiːstər/

Lễ Phục Sinh

faith = creed = religion /feɪθ/ = /kriːd/ = /rɪˈlɪdʒən/

Tín ngưỡng

God /ɡɑːd/

Đức Chúa Trời

Heaven /ˈhevn/

Thiên đàng

Jesus Christ /ˈdʒiːzəs kraɪst/

Chúa Giê-Su

Từ vựng

Dịch nghĩa

Monk /mʌŋk/

Tu sĩ

Mother Mary /ˈmʌðər ˈmɛːri/

Đức Mẹ Mary

Parish /ˈpærɪʃ/

Giáo xứ

Pastor /ˈpæstər/

Mục sư

Priest /priːst/

Linc mục

Roman Catholicism /ˈroʊmən kəˈθɑːləsɪzəm/

Công giáo

Salvation /sælˈveɪʃn/

Sự cứu rỗi

Sister /ˈsɪstər/

Bà sơ

The Bible /ðə ˈbaɪbl/

Kinc Thánh

The Church /ðə tʃɜːrtʃ/

Giáo Hội

The Creator /ðə kriˈeɪtər/

Đấng sinh sản hóa

The great hall /ðə ɡreɪt hɔːl/

Thánh đường

The holy cross /ðə ˈhoʊli krɔːs/

Thập trường đoản cú giá, thánh giá

Từ vựng giờ Anh về Phật giáo

Từ vựng

Dịch nghĩa

Buddhist monk /ˈbʊdɪst mʌŋk/

Sư Thầy

Buddhist nun /ˈbʊdɪst nʌn/

Sư Cô

Buddhist monastery /ˈbʊdɪst ˈmɑːnəsteri/

Tu viện

Enlightenment /ɪnˈlaɪtnmənt/

Giác ngộ

Buddhist temple /ˈbʊdɪst ˈtempl/

Chùa

Charity /ˈtʃærəti/

Từ thiện

Draw a fortune stichồng /drɔː e ˈfɔːrtʃən stɪk/

Xin xăm

Help interpret the fortune stick /help ɪnˈtɜːrprɪt ðə ˈfɔːrtʃən stɪk/

Giải xăm

Give sầu offerings /ɡɪv ˈɑːfərɪŋz/

Dâng vật cúng

Incense sticks /ˈɪnsens stɪks/

Cây nhang

Pray /preɪ/

Cầu nguyện

Kowtow /ˌkaʊˈtaʊ/

Lạy

Light incense sticks /laɪt ˈɪnsens stɪks/

Đốt nhang

Meditate /ˈmedɪteɪt/

Ngồi thiền

Do volunteer work at a temple /duː vɑːlənˈtɪr wɜːrk ət e ˈtempl/

Làm công quả

Merciful /ˈmɜːrsɪfl/

Từ bi (tính từ)

Mercy /ˈmɜːrsi/

Từ bi (danh từ)

Say Buddhist chants /seɪ ˈbʊdɪst tʃænts/

Niệm Phật

Wai /wai/

Khấn vái

Từ vựng

Dịch nghĩa

Walk around collecting alms /wɔːk əˈraʊnd kəˈlektɪŋ ɑːmz/

Đi khất thực

Vietnamese Buddhist Association /viːˌetnəˈmiːz ˈbʊdɪst əˌsoʊsiˈeɪʃn/

Giáo hội phật giáo Việt Nam

Buddhist robe /ˈbʊdɪst roʊb/

Áo cà sa

A buddhist /e ˈbʊdɪst/

Phật tử

A paper (lotus flower) lantern /e ˈpeɪpər (ˈloʊtəs ˈflaʊər) ˈlæntərn/

Hoa đăng

Bohisattva /ˌboʊdɪˈsɑːtvə/

Bồ tát

Buddhism /ˈbʊdɪzəm/

Phật giáo

Emptiness /ˈemptinəs/

Tính không

Float a paper (lotus flower) lantern /floʊt e ˈpeɪpər (ˈloʊtəs ˈflaʊər) ˈlæntərn/

Thả hoa đăng

Great Compassion Mantra /ɡreɪt kəmˈpæʃn ˈmæntrə/

Thần crúc Đại Bi

Leave trang chính (lớn become a monk or nun) /liːv hoʊm/

Xuất gia

Rebirth /ˌriːˈbɜːrθ/

Tái sinh

Solemn /ˈsɑːləm/

Trang nghiêm

Statue of Buddha /ˈstætʃuː əv ˈbʊdə/

Tượng Phật

The Buddha /ðə ˈbʊdə/

Đức Phật

The (Buddhist) Great Hall /ðə (ˈbʊdɪst ) ɡreɪt hɔːl/

Chánh điện

Vegetarian /ˌvedʒəˈteriən/

Người ăn chay

Zen Buddhism /zen ˈbʊdɪzəm/

Thiền Tông

Zen Master /zen ˈmæstər/

Tthánh thiện Sư

Với rất nhiều từ bỏ vựng trên, không nặng nề nhằm bạn hiểu rằng thâm phủ túng sử tại các di tích lịch sử vẻ vang tôn giáo nổi tiếng trên thế giới với đầy đủ ghi chú xum xê bằng giờ đồng hồ Anh. Hy vọng các bạn sẽ tích điểm được không ít kiến thức và kỹ năng hữu dụng tự bài viết này nhé.

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *