Tổng viên du lịch tiếng Anh là National Administration of Tourism phiên âm là ˈnæʃnəl ədˌmɪnɪˈstreɪʃn əv ˈtʊrɪzəm, là phòng ban bao gồm trách nhiệm cai quản ngành phượt. Từ vựng giờ Anh liên quan mang lại ngành du lịch.

Bạn đang xem: Tổng cục du lịch tiếng anh là gì


Tổng viên phượt tiếng Anh là National Administration of Tourism /ˈnæʃnəl ədˌmɪnɪˈstreɪʃn əv ˈtʊrɪzəm/, là phòng ban trực nằm trong Sở Văn uống hóa, Thể thao cùng Du kế hoạch tất cả trọng trách cai quản ngành du ngoạn.

*

Một số trường đoản cú vựng giờ đồng hồ Anh tương quan mang đến ngành du ngoạn.

Booking /ˈbʊkɪŋ/: Đặt phòng trước.

Tour guide /tʊr ɡaɪd/: Hướng dẫn viên.

Tour /tʊr/: Tour thăm quan.

Backpacking /ˈbækpæk/: Du kế hoạch những vết bụi.

Hiking /ˈhaɪkɪŋ/: Du kế hoạch sinh thái xanh đội hoặc cá thể.

Adventure travel /ədˈventʃər ˈtrævl/: Khám phá mạo hiểm.

Diving tour /ˈdaɪvɪŋ tʊr/: Tour lặn dưới biển sâu tò mò san hô.

*
Homestay /ˈhəʊmsteɪ/: Hình thức ở lại nhà dân.

Booking file /ˈbʊkɪŋ faɪl/: Hồ sơ đặt vị trí của công ty.

Baggage allowance /ˈbæɡɪdʒ əˈlaʊəns/: Lượng hành lý cho phép.

Brochure /brəʊˈʃʊr/: Sách reviews.

Check-in /ˈtʃek ɪn/: Thủ tục vào cửa ngõ.

Carrier /ˈkæriər/: shop cung ứng đi lại, hãng sản xuất hàng không.

Customer tệp tin /ˈkʌstəmər faɪl/: Hồ sơ quý khách hàng.

Confirmation /ˌkɑːnfərˈmeɪʃn/: Xác nhận, chứng thực.

Campsite /ˈkæmpsaɪt/: Địa điểm cắn trại.

Caravan /ˈkærəvæn/: Nhà lưu lại rượu cồn.

Deposit /dɪˈpɑːzɪt/: Đặt cọc.

Xem thêm: Nguyễn Ngọc Huyền My Sinh Nam Bao Nhieu, Tin Tức, Video, Hình Ảnh

Destination /ˌdestɪˈneɪʃn/: Điểm đến.

Documentation /ˌdɑːkjumenˈteɪʃn/: Tài liệu sách vở và giấy tờ.

Domestic travel /dəˈmestɪk ˈtrævl/: Du kế hoạch nội địa.

Guide book /ɡaɪd bʊk/: Sách trả lời.

Inclusive tour /ɪnˈkluːsɪv tʊr/: Tour trọn gói.

International tourist /ˌɪntərˈnæʃnəl ˈtʊrɪst/: Khách du lịch quốc tế.

Itinerary /aɪˈtɪnəreri/: Lịch trình.

Insurance /ɪnˈʃʊrəns/: Bảo hiểm.

Luggage insurance /ˈlʌɡɪdʒ ɪnˈʃʊrəns/: Bảo hiểm hành lý.

Luggage /ˈlʌɡɪdʒ/: Hành lý.

Manifest /ˈmænɪfest/: Bảng kê khai list người tiêu dùng.

Passport /ˈpæspɔːrt/: Hộ chiếu.

Route /ruːt/: Tuyến đường, lộ trình, đường đi.

Room only /ruːm ˈəʊnli/: Đặt chống ko bao hàm các hình thức dĩ nhiên.

Tourist /ˈtʊrɪst/: Khách tham quan du lịch.

Tour voucher /tʊr ˈvaʊtʃər/: Phiếu hình thức tham quan du lịch.

Travel advisories /ˈtrævl ədˈvaɪzəri/: Thông tin cảnh báo du lịch thăm quan.

Traveller /ˈtrævələr/: Khách du ngoạn.

Visa /ˈviːzə/: Thị thực.

Bài viết tổng viên du ngoạn tiếng Anh là gì được tổng hợp vày giáo viên trung trung khu giờ Anh triple-hearts.com.

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *