Chủ đầu tư chi tiêu giờ Anh là gì – Chủ chi tiêu trong giờ Anh là gì

“Chủ đầu tư chi tiêu giờ Anh là gì?” là thắc mắc được không ít hiểu gỉa kiếm tìm tìm. Đây là nhiều từ được dung nhiều trong ngành thiết kế giỏi trong bản hợp đồng. Nếu các bạn là 1 trong những giữa những fan khá vướng mắc về chủ chi tiêu là ra làm sao trong giờ Anh, thì nội dung bài viết này vô cùng tương xứng với bạn

Chủ chi tiêu giờ Anh là gì

Chủ đầu tư vào giờ Anh cùng cách phát âm của các từ bỏ giờ đồng hồ Anh công ty đầu tư chi tiêu.

Bạn đang xem: Vốn đầu tư tiếng anh là gì

Chủ đầu tư chi tiêu /ɪnˈvestər/ : Investor

Chủ đầu tư chi tiêu là gì

Chủ đầu tư là một trong những tổ chức triển khai (tốt tín đồ làm sao đó) được giao thay mặt đại diện công ty mua vốn xuất xắc là người (hoặc tổ chức) mua vốn, cũng là công ty đầu tư chi tiêu về thiết kế các công trình nhằm mục đích làm chủ cùng áp dụng vốn vào quy trình thực hiện dự án. Chủ đầu tư có quyền giới hạn thi công lại, khi khắc phục kết quả, Khi vi phạm các pháp luật tuyệt cách xử lý một vụ việc như thế nào đó gồm tương quan.

Vốn đầu tư chủ thiết lập là gì

Vốn chi tiêu nhà download là vốn của nhà chi tiêu từ bỏ tất cả, không vay mượn mượn sinh sống ngẫu nhiên nơi nào.

Xem thêm: Wrapper Là Gì - Java Bài 36: Lớp Wrapper


Related Articles

Trên đây, mình đã trình diễn bao quát về “Chủ đầu tư chi tiêu giờ Anh là gì?” với định nghĩa về “Vốn đầu tư chủ cài đặt là gì?”. Tiếp theo, mình đã cung ứng mang đến chúng ta một vài từ vựng, thuật ngữ chuyên ngành về chủ thể chế tạo cùng phương pháp vạc âm, nhằm mục tiêu giúp các bạn hiểu thiệt rõ không chỉ có vậy về “Chủ đầu tư chi tiêu giờ đồng hồ Anh là gì?”.

10 Thuật ngữ giờ Anh nên biết trong lĩnh vực đầu tư chi tiêu Xây Dựng

Employer: Người đi mướn, tuyệt có cách gọi khác là fan tuyển dụng Trong xây dừng, đấu thầu có ý nghĩa sâu sắc là cùng với người tiêu dùng, nhà chi tiêu là người đứng ra tổ chức triển khai đấu thầu với cũng chính là fan đứng ra ký kết phù hợp đồng với những người trúng thầu nào kia.

Repeat Orders: Đặt mặt hàng lại

Punch- list: Danh mục toàn bộ những quá trình sẽ hoàn tất

Profit: Lợi nhuận

Subconstractors: Các nhà thầu phụ

Quality-Control Engineering (QCE): Kỹ thuật kiểm soát hóa học lượng

Prequalification of bidders: Sơ tuyển chọn đơn vị thầu

Retroactive Financing: Tài bao gồm hồi tố

Limited Tendering (Biddinng): Đấu thầu hạn chế

Ranking of Bidders: Xếp hạng các công ty thầu

85 Từ vựng giờ đồng hồ Anh chủ đề Xây Dựng new nhất

Architecture /ˈɑːrkɪtektʃər/: loài kiến trúc

Architectural /ˌɑːrkɪˈtektʃərəl/: thuộc về con kiến trúc

Apprentice /əˈprentɪs/: bạn học việc

Building site /ˈbɪldɪŋ/ /saɪt/: công trường xây dựng

Bricklayer’s labourer /ˈbrɪkleɪərs/ /ˈleɪbərər/: thợ phú nề

Briông xã wall /brɪk/ /wɔːl/: tường gạch

Brichồng /brɪk/: gạch

Bag of cement /bæɡ/ /əv/ /sɪˈment/: bao xi măng

Bricklayer /ˈbrɪkleɪər/: thợ nề

Carcase /ˈkɑːrkəs/: khung sườn nhà

Concrete floor /ˈkɑːŋkriːt/ /flɔːr/: sàn bê tông

Cellar window /ˈselər/ /ˈwɪndoʊ/: các bậc bậc thang bên phía ngoài tầng hầm

Concrete base course /ˈkɑːŋkriːt/ /beɪs/ /kɔːrs/: hành lang cửa số tầng hầm

Culvert /ˈkʌlvərt/: ống dây điện ngầm; cống

Contractor /kənˈtræktər/: đơn vị thầu

Carpenter /ˈkɑːrpəntər/: thợ mộc

Craftsman /ˈkræftsmən/: nghệ nhân

Chemical engineer /ˈkemɪkl/ /ˌendʒɪˈnɪr/: kỹ sư hóa

Civil engineer /ˈsɪvl/ /ˌendʒɪˈnɪr/ : kỹ sư tạo ra dân dụng

Construction engineer /kənˈstrʌkʃn/ /ˌendʒɪˈnɪr/: kỹ sư xây dựng

Construction group /kənˈstrʌkʃn/ /ɡruːp/: team xây dựng

Consultant /kənˈsʌltənt/: tư vấn

Contracting officer /ˈkɑːntræktɪŋ//ˈɔːfɪsər/: viên chức thống trị hợp đồng

Drainage system /ˈdreɪnɪdʒ/ /ˈsɪstəm/: khối hệ thống bay nước

Drainage /ˈdreɪnɪdʒ/: thoát nước

Electriđô thị /ɪˌlekˈtrɪsəti/: điện

Electrical /ɪˈlektrɪkl/: trực thuộc về điện

Electrician /ɪˌlekˈtrɪʃn/: thợ điện

Electrical engineer /ɪˈlektrɪkl/ /ˌendʒɪˈnɪr/: kỹ sư điện

Guard board /ɡɑːrd//bɔːrdz: tấm chắn, tấm bảo vệ

Ground floor /ɡraʊnd/ /flɔːr/: tầng trệt

Hollow bloông chồng wall /ˈhɑːloʊ/ /blɑːk//wɔːl/: tường xây bằng gạch men lỗ

Heating system /ˈhiːtɪŋ//ˈsɪstəm/: hệ thống sưởi

Heavy equipment /ˈhevi//ɪˈkwɪpmənt/: sản phẩm công nghệ thi công

Interior decoration /ɪnˌtɪriər dekəˈreɪʃn/: trang trí nội thất

Jamb /dʒæm/: tkhô cứng đứng khuôn cửa

Ledger /ˈledʒər/: gióng ngang sinh sống giàn giáo

Landscape /ˈlændskeɪp/: thiết kế vườn hoa

Lintel (window head) /ˈlɪntl/ /ˈwɪndoʊ/ /hed/: rầm đỡ hành lang cửa số hoặc cửa ngõ ra vào

Mechanics /məˈkænɪks/: cơ khí, cơ khí học

M&E: Điện – Nước

Mortar trough /ˈmɔːrtər/ /trɔːf/: chậu vữa

Mate /meɪt/: thợ phụ

Mechanical engineer /ˌendʒɪˈnɪr/: kỹ sư cơ khí

Owner /ˈoʊnər/: công ty đầu tư

Owner’s representative /ˈoʊnər/ /ˌreprɪˈzentətɪv/:: thay mặt chủ đầu tư

Power /ˈpaʊər/: năng lượng điện (nói đến năng lượng)

Plumbing system /ˈplʌmɪŋ/ /ˈsɪstəm/:: khối hệ thống cung cấp nước

Putlog (putlock): tkhô giòn giàn giáo

Platsize railing /ˈplætfɔːrm/ /ˈreɪlɪŋ/: lan can/tay vịn sàn (bảo hộ lao động)

Plank platsize /plæŋk/ /ˈplætfɔːrm/: sàn lát ván

Plants and equipment /plænts/ /ənd/ /ɪˈkwɪpmənt/: xưởng và thiết bị

Plasterer /ˈplæstərər/: thợ hồ

Plumber /ˈplʌmər/: thợ ống nước

People on site /ˈpiːpl/ /ɑːn/ /saɪt/: nhân viên nghỉ ngơi công trường

Quality engineer /ˈkwɑːləti/ /ˌendʒɪˈnɪr/: kỹ sư bảo đảm hóa học lượng

Quantity surveyor /ˈkwɑːntəti/ /sərˈveɪər/: dự tân oán viên

Soil boring /sɔɪl/ /ˈbɔːrɪŋ/: khoan đất

Structural /ˈstrʌktʃərəl/: thuộc về kết cấu

Structure /ˈstrʌktʃər/: kết cấu

Storm-water/ rainwater /ˈstɔːrm wɔːtər/ /ˈreɪnwɔːtər/: nước mưa

Sewerage /ˈsuːərɪdʒ/: hệ thống ống cống

Sewer /ˈsuːər/: ống cống

Sewage /ˈsuːɪdʒ/: nước thải vào cống

Soil investigation /sɔɪl/ /ɪnˌvestɪˈɡeɪʃn/: dò la địa chất

Specialized trade /ˈspeʃəlaɪzd/ /treɪd/: chuyên ngành

Scaffolding joint with chain /ˈskæfəldɪŋ/: giàn giáo liên hợp

Scaffold pole (scaffold standard) /ˈskæfəld/ /poʊl/, /ˈskæfəld/ /ˈstændərd/: cọc giàn giáo

Supervisor /ˈsuːpərvaɪzər/: giám sát

Site engineer /saɪt/ /ˌendʒɪˈnɪr/: kỹ sư công trường

Site manager /saɪt/ /ˈmænɪdʒər/: trưởng công trình

Structural engineer /ˈstrʌktʃərəl/ /ˌendʒɪˈnɪr/: kỹ sư kết cấu

Sanitary engineer /ˈsænəteri/ /ˌendʒɪˈnɪr/: kỹ sư cung cấp nước

Soil engineer /sɔɪl/ /ˌendʒɪˈnɪr/: kỹ sư địa chất

Storekeeper /ˈstɔːrkiːpər/: thủ kho

Surveyor /sərˈveɪər/: trắc đạt viên, khảo sát viên

Steel-fixer /stiːl ˈfɪksər/: thợ sắt

Scaffolder /ˈskæfoʊldər/: thợ giàn giáo

Sub-contractor /sʌb kənˈtræktər/: đơn vị thầu phụ

Triangulation /traɪˌæŋɡjuˈleɪʃn/: phnghiền đạc tam giác

Water supply system /ˈwɑːtər/ /səˈplaɪ/ /ˈsɪstəm/:: hệ thống cấp cho nước

Work platform /wɜːrk/ /ˈplætfɔːrm/: bục kê nhằm xây

Window ledge /ˈwɪndoʊ//ˈledʒ/: ngưỡng (bậu) cửa ngõ sổ

Welder /ˈweldər/: thợ hàn

Worker /’wɜːrkər/: công nhân

Lời kết về chủ đầu tư tiếng Anh

Vậy “Chủ đầu tư tiếng Anh là gì?” chắc rằng chúng ta đã khá rõ. Và sẽ đọc về định nghĩa. Bên cạnh tôi cũng cung cấp thêm 10 Thuật ngữ quan trọng trong Xây Dựng và 85 từ vựng giờ Anh về chủ đề Xây Dựng. Hy vọng, các bạn tra cứu tìm kiếm được biết tin mình sẽ phải.

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *